woensdag, november 08, 2006

De demografische nachtmerrie.

Het officiële percentage moslims in de Nederlandse samenleving ligt rond de 5%. Onder basisschoolleerlingen is het percentage al bijna het dubbele. Deze percentages zullen de komende jaren schrikbarend snel toenemen. Reken maar na:

(1) Moslims krijgen gemiddeld ruim twee keer zoveel kinderen als de autochtone bevolking (autochtonen in Europa krijgen gemiddeld 1,4 tot 1,9 kinderen per vrouw, bij moslims ligt dit tussen de 3,5 en 3,9 kinderen).

(2) Het overgrote deel van de moslims (sommige onderzoeken spreken van meer dan 75%) haalt een huwelijkspartner uit het land van herkomst. Hierdoor worden alle integratiepogingen telkens opnieuw tenietgedaan.

De ellende wordt nog verergerd door een fenomeen dat momenteel opgeld doet in Denemarken, maar ook hier niet lang meer op zich zal laten wachten: stiekeme polygamie. Een moslimman haalt een echtgenote uit het land van herkomst, leeft een tijdje met haar, krijgt een paar kinderen en scheidt dan volgens de Deense wet. Hij spreekt echter niet de islamitische verstotingsformule uit en blijft dus volgens de sharia met haar gehuwd. In de meeste gevallen krijgt de vrouw een woning en uitkering op kosten van de Deense belastingbetaler. De man trouwt daarna volgens hetzelfde stramien met vrouwen twee, drie en vier en blijft vrolijk kinderen maken. Ik denkt dat in dit geval moslims het jammer vinden dat een moslimvrouw niet hetzelfde kan doen.

Een zorgwekkende nieuwe ontwikkeling is wat het CBS ‘het vergiet van België’ noemt:
Sinds Nederland in 2004 de leeftijdsgrens voor huwelijksmigranten verhoogde van 18 naar 21 jaar en de inkomenseis opschroefde van 70 naar 120 procent van het minimumloon, ontdekt een groeiend aantal Nederlanders de zogeheten België-route. Die houdt in dat een Nederlands staatsburger zich vestigt in België, dat minder strenge immigratie-eisen heeft. De buitenlandse partner kan daar op vertoon van een paspoort en een trouwakte een verblijfskaart krijgen. Na zes maanden komt de partner op grond van het vrije verkeer van personen in de Europese Unie als EU-ingezetene in aanmerking voor een verblijfsvergunning in Nederland. Vermoedelijk zal het aantal zogeheten gezinsvormers dat gebruik maakt van de België-route toenemen door de sinds maart verplichte inburgering in het land van herkomst. De strenge eisen zorgden ervoor dat het aantal aanvragen van verblijfsvergunningen voor partners daalde. Naar nu blijkt, blijven de huwelijksmigranten via België binnendruppelen.

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen kan men veilig aannemen dat het percentage moslims in iedere generatie zal verviervoudigen. Daar komt het volgende nog bij:

(3) Het merendeel van de illegalen in ons land zijn moslims. Niemand weet precies hoeveel illegalen er in ons land leven, maar het zouden er wel eens honderdduizenden kunnen zijn.

(4) Het overgrote deel van de asielzoekers zijn moslims (o.a. alle grote contingenten: Afghanen, Iraniërs, Irakezen en Somaliërs). Van bijvoorbeeld de Somaliërs is bekend dat zij op grote schaal liegen en bedriegen om aan een verblijfsvergunning komen en onder valse voorwendselen andere Somaliërs naar ons land halen. Zelfs als het authentieke asielzoekers betreft, dan werden zij in vele gevallen vervolgd om hun extreem fundamentalistische ideeën, die zelfs hun eigen verre van democratische regeringen te bar waren, en vormen ze groot gevaar voor onze samenleving.

(5) De toetreding van Turkije tot de EU zal een enorme stroom van economische gelukzoekers naar Europa op gang brengen. Volgens sommige studies overweegt 25% van de Turkse bevolking (niet het meest ontwikkelde deel) na toetreding te verkassen. Die vestigen zich heus niet in Polen of Griekenland, maar trekken massaal onze kant op. Bovendien is er geen enkele reden om aan te nemen dat de Turken niet zullen doen wat in Roemenië nu al op grote schaal geschiedt: het geven van paspoorten aan leden van etnisch verwante volken (in het geval van Roemenië zijn dit de de Moldaviërs, bij de Turken zal het gaan om de Turkstalige volken van Centraal-Azië).

(6) De emigratie van autochtone Nederlanders zal sterk toenemen. Bij het ‘verzwarten’ van scholen en wijken heeft men kunnen constateren dat autochtonen ‘plaats maken’ zodra het percentage allochtonen een bepaalde grens (die volgens mijn eigen ervaringen ergens tussen de 30 en 40% ligt) overschrijdt. Nu is het gemakkelijker je wijk dan je land te verlaten, maar ik twijfel er niet aan dat vele Nederlanders de wijk zullen (willen) nemen, al kan men zich afvragen waar ze dan nog naartoe kunnen zonder dezelfde problemen te ontmoeten.

Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat Nederland zonder enige twijfel binnen een afzienbare tijd een moslimmeerderheid zal hebben. De meeste linkse partijen zijn hier blind voor, of schijnen het niet als een afschrikwekkend perspectief te beschouwen, maar ik vind het onacceptabel. Om dit doemscenario geen werkelijkheid te laten worden, zijn er drastische maatregelen nodig:

(1) Beperken kinderbijslag tot twee kinderen.
(2) Tegengaan huwelijksmigratie (toestaan van maximaal 1 buitenlandse partner; nog strenger inburgeringsbeleid; de ‘importeur’ verantwoordelijk maken voor het onderhoud van de partner zolang deze in Nederland verkeert, etc.)
(3) Tegengaan illegaal verblijf (illegaal verblijf strafbaar maken; strengere straffen voor misdadige illegalen; strengere straffen voor hulp aan illegalen; deportatie van alle aangetroffen illegalen, etc.).
(4) Aanpassen asielrecht (opstellen lijst van veilige landen; visumplicht voor landen waaruit veel ‘economische vluchtelingen’ komen; terugsturen asielzoekers zonder papieren; beperking beroepsmogelijkheden en vooral geen generaal pardon).
(5) Een resoluut nee tegen de toetreding van Turkije tot de EU en het verlaten van de EU als Turkije toch lid wordt.

Bij de linkse partijen zal men voor deze maatregelen weinig steun vinden. Integendeel: deze partijen zijn de grootste enablers van massale moslimimmigratie geweest. Gedeeltelijk vanuit ideologische motieven (het opkomen voor de zwakken in de samenleving), maar gedeeltelijk ook vanuit platvloerse electorale overwegingen: moslims stemmen vrijwel zonder uitzondering links. Ze kunnen de PvdA aan een meerderheid helpen en D66 van de ondergang redden (Alexander Pechtold etaleerde niet voor niets zoveel verontwaardiging over de uitspraken van Geert Wilders over de tsunami’ van moslims die op ons afkomt). Ook de centrumpartijen hebben boter op hun hoofd: de liberale hang naar profijt en laisser faire mentaliteit en de christelijke behoefte hun andersdenkende naasten te beminnen, hebben er eveneens toe bijgedragen dat het zover is gekomen. Bovendien zijn al deze partijen verbijsterend naïef wat betreft het aanpassingsvermogen en vooral de aanpassingsbereidheid van de doorsnee moslim. ['Progressieve' katholieken mogen op dat punt wel eens wat beter naar hun eigen paus luisteren!]

Het is intriest dat kiezers zo zelfzuchtig en kort van memorie zijn dat er vier jaar na de moord op Pim Fortuijn en twee jaar na de moord op Theo van Gogh in de verkiezingscampagnes van de meeste partijen geen enkele aandacht meer is voor de problemen van integratie en immigratie. [Ook in het buitenland is dit opgevallen.]

Ik heb persoonlijk weinig op met de rechts-liberale trekjes in het verkiezingsprogramma van Geert Wilders (afschaffen van het minimumloon, algehele belastingverlaging, behoud hypotheekaftrek, verhogen maximumsnelheid, e.d.) en voor mijn eigen portemonnee zou het ongetwijfeld beter zijn als links aan de macht komt, maar wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Geert Wilders is de enige die de moed heeft de gevaren van de toevloed van moslims aan de kaak te stellen en de maatregelen te nemen die nodig zijn om het tij te keren. Alleen al daarom verdient hij onze steun.

Is de PVV een one issue party? Ja zeker, maar deze issue is wel degene die de toekomst van Nederland het meest zal bepalen, meer dan economische groei, het delen van macht en inkomen, of de degradatie van het milieu. Is een stem op Geert Wilders een proteststem? Absoluut, maar het is een protest dat dringend nodig is. Het point of no return wat betreft de immigratie van moslims is niet ver meer. Zoals het electoraal succes van Pim Fortuijn de grote partijen heeft wakker geschud wat betreft de noodzaak van een strenger integratiebeleid, zo zal een electoraal succes van Geert Wilders de grote partijen hopelijk wakker schudden wat betreft de noodzaak van een strenger immigratiebeleid.

Dit artikel is tevens gepubliceerd op de website Het Vrije Volk, waar ook verder vele interessante polemieken te vinden zijn.