vrijdag, december 22, 2006

De hokjesgeest moet terug in de fles.

Niet iedereen is even makkelijk in een hokje te stoppen. Voor sommige 'grote geesten' is dat wat moeilijk te vatten.

Wat een genot moet het zijn zo rechtlijnig te kunnen denken als Anders Wellebeeke. Zijn wereldbeeld is zo heerlijk simplistisch. Een eigen visie is taboe. Aangezien HVV een rechtse website is volgens Anders (en ik maar denken dat men er voor de vrije expressie van ideeën is), moet iedereen die daar stukjes publiceert per definitie ook rechts zijn. Als een auteur afwijkt van de door Anders belichaamde correcte rechtse lijn is hij een "rechts watje", een "boos bijstandsmannetje", een "beroepslulligerd die vanachter de gordijnen van de hobbykamer zijn staatsgesubsidieerde kwakkie venijnig over het web uitstort". Tjonge, wat voel ik mij betrapt, maar niet heus.

Op één punt moet ik Anders alvast teleurstellen: ik ben geen bijstandstrekker (al kan ik mijzelf ook niet tot de grootverdieners rekenen). Ook verder ben ik moeilijk in een van Anders' hokjes te plaatsen. Als je tegen de islamisering van Nederland en tegen ongebreidelde immigratie bent, ben je niet automatisch rechts. Als je voor de verzorgingsstaat bent, ben je niet automatisch links. Ik geloof noch in de maakbare samenleving, noch in de tucht van de markt. Ik ben tegen de slachtoffercultuur (rechts) en tegen de hypotheekrenteaftrek (links). Ik ben 'Eurosceptisch' (kenmerkend voor zowel uiterst links als uiterst rechts) en ik heb weinig op met zowel internationale solidariteit (rechts), als internationaal winstbejag (links). Ik ben voor het behoud van Nederlandse waarden, Nederlandse tradities en Nederlandse verworvenheden. Ik geloof dat een kapitalistische samenleving met een sociaal gezicht het grootst mogelijke profijt voor het grootst mogelijke aantal mensen oplevert. Anders Wellebeeke zal wel een kwalijk etiketje voor mijn denkbeelden weten te bedenken, maar ik situeer mijzelf gewoon in het midden van het politieke spectrum.

Hoe ongeloofwaardig ook in Anders' ogen, er zijn best veel mensen die min of meer hetzelfde perspectief hebben. Mensen met dergelijke denkbeelden vinden in Nederland geen passend politiek tehuis en stemmen zowel op uiterst linkse (SP), uiterst rechtse (PVV), als op (christelijke) centrumpartijen (CDA en CU), al naar gelang van wat op het moment suprème het zwaarst telt. Men vindt ze in alle lagen van de maatschappij, van Fortuynistische 'kleine luiden' tot intellectuelen. Een partij die deze bron aan kan boren, gaat een gouden toekomst tegemoet.

Zoals vroeger de dogmatische katholiek makkelijk omsloeg in de dogmatische marxist (in mijn studietijd waren de meest fanatieke studentenactivisten voormalige seminaristen), zo schijnt Anders Wellebeeke de omgekeerde weg te hebben bewandeld. Hij is er niet minder dogmatisch om.

Dit artikel is ook te vinden op de website Het Vrije Volk.

donderdag, december 21, 2006

Blote voeten op koud zeil.

Tussen de mensen die (moeten) werken en de mensen die niet (mogen) werken gaapt momenteel een diepe kloof. Die kan een-voudig gedicht worden.

Ik ben niet tegen de verzorgingsstaat. Ik ben alleen tegen misbruik van de verzorgingsstaat door immigranten en asocialen. Deze lieden mogen van mij keihard aangepakt worden. Zo’n Tokkie van nog geen twintig die nimmer gewerkt heeft en dat overduidelijk ook niet van plan is, maar die samen met zijn ook al geen steek uitvoerende vriendinnetje wel een eigen flat heeft, kan bij mij op weinig sympathie rekenen.

Tot degenen die de verzorgingsstaat misbruiken reken ik nadrukkelijk niet de mensen van gevorderde leeftijd die tientallen jaren gewerkt hebben en die buiten hun schuld buiten het arbeidsproces staan. Ondanks het geblaat van ministers en werkgeversbonzen dat ouderen langer moeten doorwerken, hebben ze minder kans dan een sneeuwbal in de hel om weer een fatsoenlijke baan te vinden (ook niet bij de overheid). Toch moeten ze jarenlang de vernedering van zinloze sollicitaties en al even zinloze en bovendien peperdure reïntegratietrajecten ondergaan.

De overheid en de gesubsidieerde sector zijn uitzonderlijke werkgevers aangezien ze geen objectief kwantificeerbare behoefte aan arbeidskrachten hebben. De werkgelegenheid wordt voor een groot deel bepaald door de politieke wil. De situatie in het onderwijs illustreert dit. Van alle ontwikkelde landen geeft Nederland het minst aan onderwijs uit, en dat is te merken. Leraren op middelbare scholen draaien bij een volledige betrekking aanzienlijk meer lesuren dan hun collega’s elders in Europa. Als de overheid om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken zou besluiten het aantal lesuren te verminderen, dan zou de werkgelegenheid explosief stijgen. Het omgekeerde is eveneens het geval: begin jaren 80 werden er onder auspiciën van de PvdA forse bezuinigingen doorgevoerd in het wetenschappelijk onderwijs. Zo werd het aantal begeleidingsuren per student gehalveerd. Opeens bleken vele faculteiten een overschot aan personeel te bezitten. Tegelijkertijd werd de inderdaad riante afvloeiingsregeling aanzienlijk versoberd (de belofte van een royaal wachtgeld maakt een goede indruk op sollicitanten, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen ook daadwerkelijk van de regeling gebruik gaan maken). De duizenden ID-ers die vorig jaar vanuit de schoolgebouwen op de keien belandden deden voor het merendeel klussen die in andere landen in de vorm van een reguliere baan worden verricht (zoals conciërgewerk). Met één pennenstreek schept en vernietigt de overheid arbeidsplaatsen.

Ik ben van mening dat mensen die kunnen werken dat ook inderdaad moeten doen. Ik ben tevens van mening dat mensen die onvrijwillig werkloos zijn niet uitgebuit mogen worden. Mijn voorstel is daarom dat iedereen die werken kan en geen werk heeft de status krijgt van overheidsemployee. Deze operatie is budgetneutraal: werklozen verwerven geen extra inkomsten, het geld dat ze krijgen is alleen geen uitkering meer, maar loon voor verrichte arbeid. Van iedere nieuwe ‘ambtenaar’ wordt nagegaan hoeveel deze gezien leeftijd, opleiding en ervaring in een passende functie zou kunnen verdienen en hoe hoog zijn uitkering is. Dat bepaalt het aantal uren dat de betrokkene moet werken (in een overheidsinstelling, in de gesubsidieerde sector, of in een non-profit organisatie). Het aangeboden werk dient te passen bij leeftijd, opleiding en ervaring en de kandidaat dient inspraak te hebben bij de keuze van de arbeidsplaats. Een werkloos classicus die 2500 euro per maand zou kunnen verdienen en een uitkering heeft van 1500 euro moet in deze opzet drie dagen per week werken (bijvoorbeeld lessen Grieks en Latijn geven op een Volksuniversiteit, of Middeleeuwse geschriften vertalen). Een jongere zonder diploma en zonder arbeidsverleden ontvangt bijna evenveel aan uitkering als hij zou kunnen verdienen en krijgt dan ook een (vrijwel) volledige weektaak, te verrichten op een door de overheid te bepalen plek. Geld dat de samenleving toch al uitgeeft, wordt op deze manier nuttig besteed.

Voor de betrokkenen zijn de voordelen evident. Ze zijn weliswaar een deel van hun vrijheid kwijt, maar ze hoeven zich niet langer te schamen voor hun situatie. Ze zijn gewoon mensen met een parttime baan. Iemand die passend werk krijgt aangeboden mag dit niet weigeren (hoe leuk hij zijn alternatieve baantje ook vindt), maar werklozen worden niet langer verplicht nutteloze sollicitatieactiviteiten te ontplooien: het wordt voortaan aan potentiële werkgevers overgelaten om contact te leggen met de mensen die hen geschikt lijken voor een vacature. De organisaties die van hun diensten profiteren worden verplicht hen voorrang te verlenen bij sollicitaties en hun netwerk van sociale relaties wordt uitgebreid, wat de kans vergroot dat ze weer normaal in het arbeidsproces worden opgenomen.

Natuurlijk zitten er ook nadelen aan dit systeem. Het betreft noodzakelijkerwijs banen die geen flinke investering per arbeidsplek vergen. Ook zal het systeem in eerste instantie heel wat organisatie vergen, maar daarvoor kunnen de CWI’s worden ingeschakeld, wier inspanningen om mensen aan werk te helpen nu nauwelijks zoden aan de dijk zetten. Vakbonden hoeven niet bang te zijn voor verdringing, want de nieuwe medewerkers verdienen evenveel als normale werknemers en iedereen vreet uit dezelfde (staats)ruif. Er blijven natuurlijk altijd hardnekkige werkweigeraars over waarmee niemand iets aan kan vangen. Hun obstinate gedrag moet op passende wijze bestraft worden. Het bedrijfsleven zal niet blij zijn met het feit dat men voortaan geen reservoir aan direct beschikbare en flexibele arbeidskrachten meer heeft en dat men de werkloosheid niet meer kan misbruiken om de lonen te drukken. Het wordt ongetwijfeld een stuk lastiger om kandidaten voor ongeschoolde arbeid te vinden, maar daarmee kan men dan Oost-Europeanen verblijden.

Om laatstgenoemde reden zullen de boven ons gestelden hier dus wel niets voor voelen.

maandag, december 18, 2006

Dat is geen stijl, Joost!

Het zelf van een riant wachtgeld genietende voormalige LPF-Kamerlid Joost Eerdmans vindt dat armoede een keuze is. Er is namelijk werk zat in Nederland.

Ik heb het waarschijnlijk niet helemaal goed begrepen, Joost. Volgens de officiële cijfers zijn er ruim 400.000 werklozen in ons land en slechts 200.000 vacatures. Zelfs al wordt iedere plek opgevuld, dan is nog steeds de helft werkloos. Of moeten ze maar met z'n tweeën één baantje nemen? Vier uur ADV per week is volgens sommige deskundigen al zo'n ramp voor de economie. Moet de rest misschien een eigen bedrijfje beginnen? Dan hebben we volgend jaar gegarandeerd 190.000 nieuwe faillissementen.

En hoeveel van die vacatures betreffen eigenlijk vaste banen waar je ook echt van leven kunt? Als er op een middelbare school in Drachten 8 lesuren economie te vergeven zijn (we zullen er maar even van uitgaan dat het geen ziektevervanging is), moet een werkloze leraar uit Doetinchem dan maar gaan verhuizen, of meer uren in de trein gaan zitten dan hij werkt om die vacature te vervullen?

Werklozen zijn niet bereid te verhuizen voor een baan, wordt er door mensen als jij vaak geklaagd. Dat kan wel kloppen: verhuizen is bepaald geen sinecure in Nederland. Op een huurhuis moet je vaak jaren wachten en voor een koophuis heb je toch echt een vaste betrekking met een fatsoenlijk salaris nodig.

Helaas, het arbeidsethos is niet meer wat de Calvinist graag ziet. We hebben tegenwoordig te maken met de calculerende burger. Laten we eerlijk zijn, Joost: veel werk is allesbehalve aangenaam en als het dan ook nog eens slecht betaald wordt, is de animo begrijpelijkerwijze niet overweldigend. Je zou kunnen stellen dat al dan niet werken soms een keuze is, maar armoede? Wel eens van werkende armen gehoord, Joost? Het barst ervan in het kapitalistische paradijs Amerika. Daar hebben mensen vaak geen andere optie dan voor een paar dollar per uur dag in dag uit te zwoegen -en te hopen dat ze niet ziek worden.

In de verzorgingsstaat is het verschil tussen een uitkering en de beloning voor betaald werk op minimumniveau zo gering (vooral voor mannen met een gezin) dat inderdaad velen niet bereid zijn om daarvoor hun bed uit te komen. Dat noemt men wel eens de armoedeval, maar waarom zou een uitkeringstrekker zich uitsloven als hij door werken toch niet aan de armoede kan ontsnappen? Om de armoedeval te bestrijden kan men twee dingen doen: de uitkeringen verlagen, of laaggekwalificeerde arbeid uit Nederland laten verdwijnen. Mijn voorkeur gaat uit naar het laatste. [Dat betekent tevens dat we geen laaggekwalificeerde arbeidskrachten moeten importeren.]

Een groot deel van de moeilijk te vervullen vacatures betreft werk dat de naam baan niet waardig is. Dat Nederlandse werklozen niet staan te springen om een paar maanden peren te plukken of asperges te steken, kan ik me voorstellen. Dergelijke klusjes zijn niet echt een springplank naar een reguliere baan en een beter leven. Dat is jammer voor de Nederlandse fruittelers en aspergekwekers, maar het voortzetten van een dergelijke onderneming is ook een eigen keuze. Persoonlijk vind ik dat een bedrijfstak die alleen ongeschoold, slecht betaald seizoenswerk creëert in Nederland niet meer thuishoort. We willen toch een kenniseconomie zijn, Joost? Dan kan je niet tegen jongeren zeggen dat ze hard moeten werken voor een waardevol diploma en dat ze als ze uitgestudeerd zijn maar asperges moeten gaan steken.

Die nijvere Polen, die werk doen waar de Nederlanders te belabberd voor zijn, daar wil ik het ook nog even over hebben. Ik zag laatst zo'n Pool op de tv. Het was een jonge econoom, die als ambtenaar in zijn eigen land 200 euro per maand verdiende. In Denemarken kreeg hij voor het poten van stekjes 800 euro per maand. Wat denk je, Joost: als we de doorsnee Nederlandse werkloze een baan aanbieden waarmee hij vier keer zoveel kan verdienen als zijn uitkering, zal hij dan toehappen of niet? Persoonlijk geloof ik dat hij daarvoor zelfs wel drie maanden naar Polen wil gaan. Dan kan hij de rest van het jaar lekker in Nederland op z'n luie reet gaan zitten, zonder door mensen als jij scheef aangekeken te worden.

Ik vind het ook een schande hoor, die bijstandstrekkers die met de auto naar de voedselbank gaan, of van hun uitkeringscenten een tatoeëring laten zetten. Ik denk ook niet dat er mensen op straat liggen te verhongeren als die voedselbanken er niet zouden zijn. Aanbod schept vraag, dat is altijd al zo geweest. Het is echter niet aan jou of aan mij om te bepalen waar mensen hun uitkering aan mogen besteden. Ze moeten alleen zelf de consequenties van hun daden dragen. Dus geen gratis voedselpakketten voor vetkleppen met een auto, geen gratis computers voor lamstralen die roken, geen gratis wasmachines voor proleten met gouden kettingen om hun nek.

Werkonwillige 'gastjes met hagelnieuwe pooierbakken' moeten uiteraard stevig worden aangepakt. Wat mij betreft krijgen lieden onder de 25 die nog nooit gewerkt hebben geen bijstandsuitkering en geen zelfstandige woning meer. Ze blijven maar fijn op de zak van hun ouders teren. Het zou me niets verbazen als het aantal hangjongeren dan drastisch afneemt. Verder mogen van mij alle (halve) buitenlanders die zich op deze gevorderde leeftijd nog steeds niet verdienstelijk gemaakt hebben voor onze samenleving subiet het land uitgetrapt worden. Beroepswerklozen gaan maar straten vegen of Amsterdamse Bosjes planten en zwartwerkers zie ik het liefst in het gevang stenen bikken. Je ziet het, Joost, ook ik ben niet voor het subsidiëren van uitvreters.

Op dit punt aangekomen moet mij toch van het hart dat jij momenteel een van de royaalst gehonoreerde uitvreters van dit land bent. Dus stel ik voor dat je 'je geld zet waar je mond is', zoals de Engelsen zo snedig zeggen. Je wacht niet op het dik betaalde adviesbaantje of leuke commissariaatje dat (ex-)politici elkaar zo graag toeschuiven, je stuurt je wachtgeld terug en je gaat vrolijk aan de slag als alphahulp, in de kassen, of als callcenter agent. Dan heb je pas echt recht van spreken.

Dit artikel is ook te vinden op de website Het Vrije Volk.

vrijdag, december 15, 2006

Generaal fiasco.

Als de beschamende vertoning die zich de afgelopen dagen rondom het generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers heeft afgespeeld ons iets geleerd heeft, is het wel dat een asielzoeker die eenmaal tot de procedure is doorgedrongen nauwelijks meer uit ons land te verwijderen is. Ook de nieuwe vreemdelingenwet vormt geen enkele belemmering voor grootscheeps misbruik van de Nederlandse menslievendheid. Herziening is dan ook dringend noodzakelijk.

Ik ben principieel tegenstander van het generaal pardon. Wangedrag mag nooit en te nimmer beloond worden. Kansloze asielzoekers schuwen geen enkele kunstgreep om in ons land te kunnen blijven: ze verstrekken valse informatie, ze traineren de asielprocedure, ze sluiten schijnhuwelijken, ze verzetten zich desnoods met geweld tegen uitzetting. Als hun verzoek om asiel door onafhankelijke rechters meermalen ongegrond is verklaard, is er geen enkele humanitaire reden om hen een permanente verblijfsvergunning te geven, al hebben ze nog zo lang in ons land verkeerd.

De argumenten die uitgeprocedeerde asielzoekers aanvoeren om uitzetting te vermijden raken meestal kant noch wal. Ze kunnen slechts zelden hard maken dat ze in het land van herkomst reëel gevaar lopen en proberen daarom medelijden te wekken met de bewering dat ze daar ‘niets hebben’. Dat zal best waar zijn, maar het is niet de plicht van de Nederlandse belastingbetalers buitenlandse avonturiers een aangenaam bestaan te verschaffen. Het feit dat ze reeds vele jaren in Nederland verblijven doet daaraan niets af –integendeel, ze hebben al veel te lang misbruik gemaakt van de Nederlandse goedhartigheid. Ze laten zich dikwijls voorstaan op hun voorbeeldige integratie, want ze spreken een beetje Nederlands, ze hebben een huis en de kinderen gaan naar school. Dit bewijst echter alleen maar dat ze de geboden mogelijkheden uitstekend weten te benutten. Vrijwel nooit hebben ze aangetoond een aanwinst voor de Nederlandse samenleving te zijn. Veel van deze asielprofiteurs zien er geen been in hun nageslacht in de strijd te werpen. De kinderen zijn natuurlijk volkomen ingeburgerd en het zou dus wreed zijn hen uit de vertrouwde omgeving weg te rukken. Dat de ouders precies hetzelfde gedaan hebben toen ze deze kinderen naar Nederland sleepten, vergeten ze voor het gemak maar.

Men kan zonder overdrijving stellen dat minstens driekwart van de wereldbevolking zijn levenspeil aanzienlijk zou kunnen verbeteren door zich in Nederland te vestigen. Ze gaan gebukt onder armoede en onvrijheid, ze lijden onder een gebrek aan medische verzorging en onderwijs, ze worden gemarginaliseerd en uitgebuit en ze hebben sombere toekomstperspectieven. Dat is zielig, maar het lot van deze mensen is niet onze verantwoordelijkheid. Zieligheid zou geen argument mogen zijn bij de eventuele toelating van immigranten in Nederland. Degenen die voor asiel in ons land aankloppen zijn bovendien bepaald niet de meest zieligen. Zij hebben de kennis, de connecties en de middelen om de lange reis naar het beloofde land te ondernemen. De werkelijk kwetsbaren hebben dat niet.

Minister Verdonk schat dat 80% van de asielzoekers economische vluchtelingen zijn en ik geloof dat ze er niet ver naast zit. Deze frauduleuze asielzoekers kosten Nederland tientallen miljoenen euro’s per jaar. Bovendien worden er mensen met een dubieus verleden en mensen die er openlijk op uit zijn onze samenleving te ondermijnen toegelaten. Een wet die zo veelvuldig, zo schaamteloos en zo straffeloos wordt overtreden leidt tot grote maatschappelijke onvrede.

Ik heb meegemaakt dat ‘asielzoekers’ zodra hun verblijfsvergunning rond was wekenlang op vakantie gingen in het land waar ze zogenaamd hun leven niet zeker waren. Ik heb meegemaakt dat ‘asielzoekers’ zodra ze een Nederlands paspoort veroverd hadden naar Engeland verkastten, waar voor hen meer te halen viel. Als ik niet enkele bonafide vluchtelingen zou kennen (zoals de Iraniër die als enige van zijn studentengroep nog in leven is en die zijn familie alleen in Turkije kan ontmoeten), zou ik er voorstander van zijn het asielrecht geheel af te schaffen.

Er wordt beweerd dat de nieuwe asielregeling de situatie verbeterd heeft. Ik bestrijd dit. De Vreemdelingenwet 2000 schrijft de volgende asielprocedure voor. Mensen kunnen asiel aanvragen op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, klemmende redenen van humanitaire aard, of wanneer terugkeer naar het land van herkomst moeilijk is. Volgens het Verdrag van Genève is een vluchteling iemand die in eigen land gegronde vrees heeft voor vervolging op grond van godsdienstige of politieke overtuiging, nationaliteit, ras, of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Een asielzoeker moet zich wenden tot één van de aanmeldcentra van de IND en krijgt dan binnen vijf werkdagen te horen of zijn aanvraag in behandeling wordt genomen. Zo niet, dan moet hij Nederland direct verlaten. Indien (uiterlijk na zes maanden) positief op de aanvraag wordt beschikt, krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Deze is maximaal drie jaar geldig. In deze periode mag de asielzoeker betaald werk verrichten, heeft hij recht op huisvesting, scholing en studiefinanciering en in bepaalde gevallen zelfs op gezinshereniging. Als de asielzoeker na drie jaar nog steeds aanspraak op bescherming kan maken, krijgt hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, hetgeen betekent dat hij permanent in Nederland mag blijven. Mocht de aanvraag worden afgewezen, dan heeft de asielzoeker het recht in beroep te gaan en de uitslag van dit beroep in Nederland af te wachten. Mocht er opnieuw een negatieve beschikking komen, dan rest het hoger beroep. De ontknoping daarvan mag de asielzoeker niet in Nederland afwachten. Als het asielverzoek definitief is afgewezen, dient de aanvrager Nederland binnen vier weken te verlaten.

Het eerste dat opvalt aan deze regeling is de vaagheid van de bewoordingen: wanneer is vrees voor vervolging ‘gegrond’; wanneer is terugkeer naar het land van herkomstmoeilijk’; wat zijn ‘klemmende humanitaire redenen’ en behoort niet iedereen tot een bepaalde sociale groep’, zelfs criminelen en terroristen? Dergelijke wollige formuleringen garanderen langdurige procedures en hardnekkig verzet tegen uitzetting. Ten tweede is de wachttijd van drie jaar voor een permanente verblijfsvergunning veel te kort. Als men asielzoekers bovendien de mogelijkheid geeft hun gezin te laten overkomen, verschaft men hen munitie om zich tegen een latere uitwijzing te weer te stellen. Ook reguliere huisvesting is gedurende deze periode uit den boze (het is niet te verkopen dat asielzoekers na zes maanden al in aanmerking komen voor een eigen woning, terwijl Nederlanders vaak jaren moeten wachten).

Naar mijn mening zijn de volgende maatregelen noodzakelijk om verder misbruik van het asielrecht te voorkomen:
(1) Vluchtelingen mogen voortaan slechts één keer om één reden in één westers land asiel aanvragen. Iemand die reeds in een ander land, of op een andere grond om asiel heeft verzocht komt in Nederland niet meer in de asielprocedure.
(2) Vluchtelingen die bij aankomst in ons land geen geldige papieren kunnen overleggen worden linea recta teruggestuurd. Vervoersondernemingen zijn er verantwoordelijk voor dat de passagiers die zij ons land binnenbrengen geldige papieren bezitten en dienen daarvan kopieën te maken.
(3) Er wordt een lijst van veilige landen opgesteld (landen die niet in een oorlogssituatie verkeren en waar geen systematische vervolging van groepen mensen door de overheid plaatsvindt). Vluchtelingen uit die landen kunnen in Nederland geen asiel aanvragen.
(4) Acceptabele gronden voor een asielaanvraag worden nauwkeuriger omschreven. Asielzoekers moeten kunnen bewijzen dat ze vervolgd worden. Mensen die vervolgd worden vanwege opvattingen die niet verenigbaar zijn met de Nederlandse waarden en normen (zoals de principes van de fundamentalistische islam) worden niet tot de asielprocedure toegelaten.
(5) Vluchtelingen die een misdaad hebben gepleegd en voornamelijk daarom ‘vervolgd’ worden, hebben geen recht op asiel, zelfs al staat hun de doodstraf te wachten.
(6) Vluchtelingen die problemen hebben met de eigen cultuur (gedwongen huwelijk), of normale verplichtingen (dienstplicht), of die zich opzettelijk provocerend hebben gedragen (homoseksuelen) hebben geen recht op asiel.
(7) Immigranten die in het buitenland toestemming voor een voorlopig verblijf hebben gekregen, of gebruik hebben gemaakt van de diensten van mensensmokkelaars kunnen in Nederland geen asiel aanvragen.
(8) Vluchtelingen die tijdens de procedure valse of onvolledige informatie verstrekken worden direct uit de asielprocedure en uit het land gezet. Hetzelfde geldt voor lieden die in Nederland enig misdrijf plegen (al is het ‘slechts’ een winkeldiefstal).
(9) Indien binnen 10 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning de grond voor deze vergunning vervalt, dient de betrokkene naar het land van herkomst terug te keren, tenzij hij bewezen heeft van waarde te zijn voor de Nederlandse samenleving. De aanwezigheid van kinderen is daarbij geen belemmering.
(10)Afgewezen asielzoekers mogen in beroep gaan, maar worden tijdens de behandeling niet door de Nederlandse overheid onderhouden en de juridische hulp wordt niet vergoed (eens kijken of de asieladvocaten dan nog zo bevlogen zijn).
(11)Asielzoekers worden in geen enkel opzicht ‘voorgetrokken’.

Economische vluchtelingen kiezen de weg van de minste weerstand. Een land met een strenge asielwet is niet langer aantrekkelijk voor gelukzoekers. Om te voorkomen dat deze lieden via een omweg ons land toch nog overstromen, moet geregeld worden dat een EU-land altijd financieel verantwoordelijk blijft voor iedere immigrant die het toelaat, zodat Nederland niet opgezadeld wordt met de gevolgen van het onverantwoorde beleid van andere EU-leden, zoals bijvoorbeeld het Spaanse generale pardon voor illegalen.

donderdag, december 14, 2006

Islamofobie is geen racisme.

Het streven om vooral niet racistisch over te komen leidt soms tot de meest absurde daden en uitspraken. Dat mensen vooral niet racistisch over willen komen is niet zo verwonderlijk, want racisme is de grootste zonde van onze tijd. Als je een tegenstander uit wilt schakelen noem je hem een racist, succes verzekerd.

Ik geef het ruiterlijk toe: ik ben een islamofoob. Ik beschouw de islam als een gevaar voor de wereldvrede en een gevaar voor onze samenleving. Islamofobie is volgens islamaanhangers en islamapologeten een vorm van racisme, een van de meest schandelijke vormen van racisme zelfs. Ze slaan de plank volledig mis: het maakt de oprechte islamofoob werkelijk geen barst uit of een aanhanger van de door hem verfoeide religie van het caucasoïde, negroïde, of mongolide ras is. Persoonlijk reserveer ik mijn grootste verachting voor blanke bekeerlingen tot de fundamentalistische islam, die toch echt beter zouden moeten weten. En voor alle duidelijkheid: islamofobie betekent niet dat je een hekel hebt aan alle moslims, alleen aan degene die je kwaad willen doen. Als islamofoob maakt men zich onbedoeld natuurlijk wel schuldig aan indirect racisme, want verreweg de meeste moslims zijn min of meer bruin gekleurd. [De beschuldiging van indirecte discriminatie is het meest perverse misbruik van het anti-discriminatiebeginsel dat ik ken.] Men mag volgens de politiek correcten blijkbaar niets ten nadele van de islam zeggen tot de aanhangers van deze religie evenredig over alle rassen gespreid zijn.

Islamofielen mogen islamofoben graag gelijkstellen aan nazi’s. Nu waren de nazi’s inderdaad racisten. Ze verachtten de joden niet als aanhangers van een verfoeilijke godsdienst, maar als ras. Het maakte niets uit of joden assimileerden, of zich zelfs tot het christendom bekeerden. De tegenhanger van de Jood was niet de Christen, maar de Ariër. De islamofoben, daarentegen, drukken de ex-moslims, de aanhangers van liberale stromingen als de Bahai en de Alawieten en de moslims die zich van de kwalijke kanten van de islam distantiëren liefdevol aan het hart.

Volgens de maatstaven van de politieke correctheid is alleen discriminatie door blanken racisme, niet de discriminatie van blanken. Blanken mogen mishandeld, vernederd, uitgescholden en op andere manieren belaagd worden, racisme is het niet, het is gewoon hun verdiende loon. Gekleurden zijn per definitie vrij van racisme. De wijze van omgang tussen gekleurden onderling mag nog zo onverbloemd racistisch zijn, er kraait geen haan naar. Niemand rept over de racistische achtergronden van de genocide in Darfur, waar islamitische Arabieren islamitische negers trachten uit te roeien -met een even groot fanatisme als dat waarmee ze vroeger de christelijke en heidense negers in Zuid-Soedan belaagden.

Moslims beweren altijd dat voor de islam iedere gelovige gelijk is. Dat waag ik te betwijfelen. Ik zag laatst een rapportage over de hadj met als hoofdpersonen een blanke Amerikaanse (een universitair docente nota bene), een Maleisische zakenman en een zwarte Zuid-Afrikaan, die zich had bekeerd vanwege zijn afkeer van de Apartheid. Aan het eind van de queeste was alleen de Maleisiër een geestelijk verkwikt mens. De Zuid-Afrikaan kon zijn teleurstelling nauwelijks verbergen: zwarten bleken toch net iets minder gelijk te zijn dan de rest. De Amerikaanse kon niet ontkennen dat zij enorm gewantrouwd werd, maar vond daarvoor, zoals een oprechte zelfhater betaamd, een overmaat aan excuses.

Juist omdat racisme tegenwoordig zoveel afschuw wekt, worden allerlei vormen van discriminatie die niets met racisme te maken hebben als zodanig gebrandmerkt. Zionisme is volgens de VN een vorm van racisme. Onzin: als zionisten Palestijnen verdrijven, dan betreft het Semieten die zich afzetten tegen andere Semieten en heeft het dus niets met ras te maken. Als de rijken de armen, of de machtigen de machtelozen onderdrukken is dat verwerpelijk, maar racisme is het niet. Als men iets ten gunste van de eigen groep, cultuur, of godsdienst durft te zeggen (als blanke, westerling, of christen) heet dat tegenwoordig eveneens racisme. Ook als men durft te suggereren dat massale immigratie van onaangepasten en ongeletterden misschien niet zo’n goed idee is, wordt dat afgedaan als racisme. OK, in dat opzicht ben ik inderdaad een 'racist'.

In mijn ogen is racisme bepaald niet de grootste zonde. Natuurlijk, ras is een onveranderlijk lichaamskenmerk en kan niet verborgen worden (zoals godsdienst en seksuele geaardheid), maar men kan zich wel aan de confrontatie met andere rassen onttrekken. Bij discriminatie op basis van sekse kan dat niet. Er is geen plek waar vrouwen veilig zijn voor seksisten, zelfs niet hun eigen huis. Seksisme is dan ook de meest verachtelijke vorm van discriminatie. En door welke religie wordt seksisme het meest schaamteloos gepropageerd? Inderdaad, de islam. Zou je daar niet islamofoob van worden?

Dit artikel is ook te vinden op de website Het Vrije Volk.

donderdag, december 07, 2006

De Antillen mogen het zelf uitzoeken.

De vermoedelijke dader van de wrede en laffe moord op de kleine Jesse Dingemans is bekend: Julien C., een 22-jarige Antilliaan. Een gewelddadige crimineel en een sociopaat. Julien C. is de verachtelijkste van de criminele Antillianen die onze straten onveilig maken, maar er zijn er duizenden. De meesten van hen zijn niet in Nederland geboren of getogen, maar komen hierheen als de grond hen in de Antillen te heet onder de voeten wordt. Pogingen om de immigratie van dergelijk gespuis tegen te gaan, of om veroordeelde criminelen terug te sturen lijden keer op keer schipbreuk, want deze lieden zijn Nederlandse staatsburgers. Ze mogen gaan en staan waar ze willen. De Antillen zelf zijn maar wat blij van deze 'probleemjongeren' verlost te worden en putten zich dan ook uit in beschuldigingen van discriminatie en racisme bij elke poging van Nederland zich tegen deze invasie te beschermen. Dit is maar een van de manieren waarop de Antillianen Nederland schofferen.

Het is een wijdverbreid misverstand dat Nederland zijn welvaart deels te danken heeft aan het uitwringen van zijn West-Indische kolonies. De Surinaamse plantage-economie is nog geen halve eeuw rendabel geweest en ook Curaçao stelde als centrum van slavenhandel nooit veel voor. Al bijna twee eeuwen moeten er jaarlijks bakken met geld bij.

Er is geen voormalige kolonie die het volkomen misplaatste schuldgevoel van Nederland over zijn 'imperialistische' verleden zo geraffineerd heeft uitgebuit als de Nederlandse Antillen. Indonesië heeft hard gevochten voor zijn vrijheid (en pikte daarbij Nieuw-Guinea mee als kleine compensatie) en Suriname leed aan voldoende zelfoverschatting om ook te opteren voor onafhankelijkheid (na de Nederlandse regering onder leiding van PvdA-premier Joop den Uyl een 'losgeld' van een miljard gulden afgeperst te hebben). Alleen de Antillen wilden per se deel blijven uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Een verstandige keus: hoe groot de bruidsschat ook zou worden, deze zou nooit opwegen tegen de tientallen miljoenen die Nederland jaarlijks in hun bodemloze put stort.

De Antillen stellen wel prijs op onafhankelijkheid bij het spenderen van overheidsmiddelen. Elke keer als de Nederlandse overheid een halfslachtige poging doet om te voorkomen dat ons geld over de balk gesmeten wordt (bijvoorbeeld voor het in stand houden van een grotendeels nutteloos ambtenarenapparaat dat de Antilliaanse machthebbers electoraal voordeel verschaft), dan zijn de beschuldigingen van neokolonialisme niet van de lucht. Daarbij ontzien de Antillianen zich niet Nederland openlijk te provoceren, bijvoorbeeld door het kiezen van een fraudeur tot regeringsleider. Het rijksdeel maakt zich bovendien verdienstelijk als doorvoerhaven voor drugs en als leverancier van ongehuwde bijstandsmoeders.

In plaats van zich van deze molensteen te ontdoen heeft de Nederlandse regering het echter bestaan de afgelopen maanden nieuwe akkoorden te sluiten met de Antilliaanse eilanden. De kleinere eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen een status die vergelijkbaar is met die van een Nederlandse gemeente. De bewoners mogen stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement en de sociale voorzieningen (die ongetwijfeld grotendeels uit Nederlandse portemonnee betaald zullen worden) komen op het 'welvaartsniveau' van de Antillen te liggen. De grotere eilanden Curaçao en (het voor een aanzienlijk deel in maffiose handen zijnde) Sint Maarten genieten aparte voordelen. Nederland heeft beloofd 80% van de staatsschuld van 2,3 miljard euro (!!!) over te nemen, maar eist als tegenprestatie meer invloed op de financiën om verdere geldverspilling te voorkomen. Het verbijsterende is dat deze onderhandelingen, die de Nederlandse belastingbetaler vele miljarden kunnen gaan kosten, nauwelijks publiciteit hebben gekregen en ook in het geheel geen thema bij de verkiezingen vormden. Gelukkig heeft de Eilandraad van Curaçao de voorstellen verworpen. Men wil uiteraard graag van de staatsschuld af, maar men vindt de beoogde Nederlandse invloed op de rechtshandhaving en financiën 'te koloniaal'. Minister Atzo Nicolaï van Koninkrijksrelaties had Curaçao nog zo gewaarschuwd voor deze kortzichtige stap, want "ik durf niet te voorspellen of een nieuwe regering ook nog met zo'n aantrekkelijk aanbod komt".

Als dit geen vingerwijzing van boven is, dan weet ik het niet meer. Nederland heeft zich lang genoeg laten chanteren. Ik raad de nieuwe regering dringend aan dit belachelijk genereuze aanbod onmiddelijk in te trekken. Het is hoog tijd om ons van deze ondankbare last te ontdoen en de staatkundige relaties met de Antillen eenzijdig te verbreken. Om Surinaamse toestanden te voorkomen moet dit snel en radicaal gebeuren. Geen overgangsperiode waarin iedereen die zichzelf niet kan of wil onderhouden aan kan schuiven bij de Nederlandse vleespotten. Bovendien moet iedere Antilliaan die hier minder dan 10 jaar woont en die zich aan een misdrijf heeft schuldig gemaakt worden teruggestuurd. Als de Antillen hieraan geen medewerking willen verlenen, moeten ze van iedere financiële steun, nu en in de toekomst, worden verstoken. Dat zal ze leren de hand te bijten die hen voedt.

Dit artikel is ook te vinden op de website Het Vrije Volk.

woensdag, december 06, 2006

Ga vooral zo door, PvdA!

Steeds meer allochtonen hebben stemrecht en het overgrote deel van die allochtonen stemt op de PvdA. Toch heeft deze partij bij de laatste verkiezingen fors verloren. Hoe zou dat toch komen?

Deze jammerlijke uitslag is ongetwijfeld voor een groot deel te wijten aan de opportunistische politiek van partijleider Wouter Bos in de weken voor de verkiezingen. Toen hij weigerde uitsluitsel te geven over een eventuele preferentie voor een links kabinet –tot de SP zoveel winst leek te maken dat het een reële optie werd. Toen hij een laffe knieval maakte voor de Turkse media in de hoop Turkse stemmers terug te lokken. De autochtone kiezers zullen ongetwijfeld ook een lesje hebben geleerd van de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Toen obscure allochtone lijstduwers door de eigen achterban in gemeenteraden werden gekatapulteerd (want Turken en Marokkanen stemmen niet op een partij, die stemmen alleen op hun eigen soort). En misschien hebben ze ook wel wat geleerd van de onverkwikkelijke toestanden in het door de PvdA gedomineerde Amsterdam, waar stuitende zelfverrijking en vriendjespolitiek door allochtone raads- en partijleden aan de orde van de dag zijn en kwistig met subsidies voor islamitische instellingen wordt rondgestrooid.

Ooit stond de A in PvdA voor arbeid. Het feit dat het langzamerhand bon ton is te spreken over de Partij van de Allochtonen onder leiding van Wouter Boslim, had de PvdA-bonzen te denken moeten geven. Het is volstrekt duidelijk dat de belangen van de Nederlandse arbeiders bij de PvdA niet langer in goede handen zijn en die arbeiders deserteerden dan ook massaal naar de SP. De PvdA had lering kunnen trekken uit de ontwikkelingen die zich in het onderwijs hebben afgespeeld. Het volgende voorbeeld mag als representatief gelden.

In een klein provinciestadje ergens in Nederland werd in de jaren zestig een nieuwe wijk gebouwd. Dit hoogstandje van naoorlogse architectuur bestond uit een centrum van Bijlmerachtige flats omzoomd door merendeels weinig riante rijtjeshuizen. Er vestigden zich voornamelijk jonge gezinnen. Naar goed Hollands verzuilingsmodel werden er drie basisscholen gebouwd: een openbare, een rooms-katholieke en een protestants-christelijke. Die dijden in rap tempo uit, tot steeds meer kinderen de basisschoolleeftijd begonnen te ontgroeien. De doorstroming in de wijk was niet groot, maar de sociaal mobiele gezinnen die de flats de rug toekeerden werden hoofdzakelijk vervangen door allochtonen. Dat leek een meevaller, want een allochtone leerling is bij de bekostiging van het basisonderwijs bijna dubbel zoveel waard als de doorsnee autochtone leerling. Het hoofd van de rooms-katholieke school kreeg dan ook een lumineus idee om de terugloop van leerlingen en middelen tegen te gaan: hij leerde een beetje Arabisch en ging de flats langs om allochtone leerlingen te werven. Het experiment was een doorslaand succes. Het was zo’n succes dat het leerlingenaantal van de school nu tot ver beneden de honderd gezakt en het zoontje van de nieuwe directeur de enig resterende witte leerling is. De openbare school wierf niet actief allochtone leerlingen (men deed zelfs roerend zijn best om autochtone leerlingen aan te trekken en te behouden), maar ook daar steeg het percentage zwarte leerlingen gestaag, o.a. omdat een deel van de Marokkanen in de wijk een hekel had aan de landgenoten die hun kinderen naar de katholieke school stuurden. De openbare school heeft nu nog maar 20% van het aantal leerlingen dat ze op het hoogtepunt van haar bestaan telde. De enige die niets te klagen had was de christelijke school, al stond die bekend als stijf en saai. Deze instelling bleef trouw aan haar principes en liet slechts een beperkt percentage ‘ambitieuze andersdenkenden’ toe (zoals een Afrikaans meisje dat van de openbare school werd gehaald omdat daar te veel allochtonen op zaten). Ook de christelijke school aan de rand van de wijk groeide tegen de klippen op. Zo wordt men dus van groot en wit klein en zwart.

Autochtone ouders willen het beste voor hun kinderen. Hoe zwarter een school wordt, des te meer heeft de kwaliteit van het onderwijs te lijden. Zodra het percentage zwarte leerlingen boven een bepaald niveau komt, gaan witte ouders de school mijden. Autochtone kiezers willen het beste voor hun wijk, hun gemeente, hun land. Hoe hoger het percentage allochtonen in hun wijk, hun gemeente, hun land wordt, des te meer heeft de kwaliteit van de samenleving te lijden. Zodra een partij te afhankelijk wordt van zwarte stemmen, gaan witte kiezers die partij mijden.

Allochtonen kunnen alleen electorale macht uitoefenen als meerdere partijen naar hun gunsten hengelen. Het moet voor de andere grote partijen zo langzamerhand zonneklaar zijn dat ze van de allochtone kiezers weinig te verwachten hebben. Waarom zouden ze zich van die kiezers nog een jota aantrekken? Als alle allochtonen op de PvdA stemmen, zijn ze goed voor zo’n 15 zetels in de Tweede Kamer. Een middelgrote getuigenispartij, meer niet. Bovendien is er een gerede kans dat geslaagde niet-islamitische allochtonen deze partij eveneens links laten liggen. [De centrumrechtse politici zouden zich moeten spiegelen aan de situatie in Amerika, waar geen enkele ‘regenboogcoalitie’ de Democraten aan een meerderheid kan helpen. De Republikeinen verliezen alleen als de blanke middenklasse ze in de steek laat, zoals bij de laatste verkiezingen gebeurd is.]

Ik hoop van harte dat de Nederlandse arbeiders eindelijk het licht zien. De PvdA en delen van de SP wringen zich in allerlei bochten om ze te laten geloven dat ze gemeenschappelijke belangen met het allochtone proletariaat hebben, maar dat is een aperte leugen. Integendeel, zij zijn degenen die met meest direct te lijden hebben onder de verloedering, de criminaliteit, de straatterreur en de andere ellende die de aanwezigheid van grote concentraties allochtonen met zich meebrengt. Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één weldenkende arbeider is die ‘Franse toestanden’ in ons land wil en met de door de PvdA voorgestane koers zijn die onvermijdelijk. Helaas zijn stemgewoonten vaak taai en is de onbekendheid met de werkelijke doelstellingen van partijen vaak groot. Anders had een deel van de traditionele achterban de PvdA al veel eerder de rug toegekeerd uit afkeer over de gretigheid waarmee de partij voor de (islamitische) allochtonen op de knieën is gaan liggen. In het verleden hebben veel potentiële SP-stemmers uiteindelijk toch maar op de PvdA gestemd, omdat ze vreesden dat hun stem anders verloren ging. Die angst is (hopelijk definitief) verdwenen.

Ik heb gemengde gevoelens over de SP. De maoïstische achtergrond van voorman Jan Marijnissen geeft te denken, evenals zijn schandalige bewering dat islamitische terroristen vergeleken kunnen worden met verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook het feit dat men engagementsjunkie Anja Meulenbelt tot senator heeft verkozen is suspect. Maar verkiezingsrethoriek zegt niet alles. Ik heb Jan ook wel eens verstandige, niet politiek-correcte analyses horen maken en de SP is zich maar al te zeer bewust dat onder de nieuwe aanhang bijna evenveel voormalige Fortuyn- als voormalige PvdA-stemmers zitten. Bovendien heeft de partij aangetoond pragmatische keuzes niet uit de weg te gaan. Een groot deel van de SP-stemmers zijn mensen die tegen de afbraak van de verzorgingsstaat zijn, maar de deur dicht willen houden voor concurrenten op de arbeidsmarkt en profiteurs van de sociale voorzieningen. De SP is dan ook een minder enthousiaste allochtonenknuffelaar dan de PvdA, GroenLinks en het Pechtoldiaanse D66. De partij is voor een generaal pardon (jammer), maar er stonden slechts weinig allochtonen op de kieslijst, men was tegen de EU-grondwet en men wil een referendum over de toetreding van Turkije (en we weten allemaal wat daarvan de uitslag zal zijn). Jan Marijnissen heeft al laten weten dat de vergroting van de financiële kloof tussen arm en rijk voor hem onbespreekbaar is, maar dat hij verder best compromissen wil sluiten. Het zou met hem wel eens makkelijker regeren kunnen zijn dan met Wouter Bos, zoals op gemeenteniveau door CDA/SP-colleges al tijden wordt bewezen.

Dit artikel is ook te vinden op de website Het Vrije Volk.

zondag, december 03, 2006

Geef moslims maar de dhimmi-status.

Dhimmi’s zijn de oorspronkelijke inwoners van een door islamieten veroverd land, die zich niet hebben bekeerd en een beschermings-verdrag (dhimma) volgens de regels van de sharia hebben gesloten met de islamitische overheid. Aanvankelijk was deze status voorbehouden aan de Mensen van het Boek (christenen en joden), maar in sommige gebieden gold deze ook voor hindoes en boeddhisten. Zij waren onmiskenbaar tweederangs burgers en onderworpen aan tal van beperkingen. Tegenwoordig wordt dhimmi vaak gebruikt als scheldnaam voor westerlingen die de indruk wekken dat zij het niet zo’n probleem zouden vinden om als dhimmi’s in een islamitisch land te leven.

De moderne dhimmi’s (ook wel dhimwits genoemd) bevinden zich overwegend, maar niet uitsluitend, aan de linkerkant van het politieke spectrum. Ze lijden aan een schuldcomplex vanwege alle slechtheid die door het Westen is verspreid (christendom, imperialisme, kapitalisme, e.d.) en het onrecht dat daardoor mensen in de Derde Wereld is aangedaan. Dhimmi’s kan men aantreffen onder:
Marxisten: met hun motto ‘proletariërs aller landen verenigt u’ (zoals we weten zijn de meeste westerlingen meedogenloze kapitalisten en de meeste islamieten uitgebuite proleten).
Socialisten: met hun motto ‘solidariteit met de zwakkeren’ (dat de moslims in de westerse samenlevingen tot de in alle opzichten zwakkeren behoren is evident).
Liberalen: met hun ‘laissez-faire’ mentaliteit (zolang het goed gaat met de economie maken zij zich nergens druk over).
Progressieve christenen: (liberale katholieken zijn de ergste) met hun onweerstaanbare drang om hun vijanden te beminnen.

Zij hebben de westerse waarden van vrijheid, gelijkheid en tolerantie hoog in het vaandel, zonder blijkbaar in het minst te beseffen dat degenen die zij zo naarstig verdedigen staan te popelen om die vrijheid, gelijkheid en tolerantie om zeep te brengen. Het tijdstip dat moslims het in ons werelddeel voor het zeggen krijgen, wordt door het beleid dat de moderne dhimmi’s propageren snel naderbij gebracht. Ze overheersen zowel de politiek als de media. Toonbeeld van het moderne Nederlandse dhimmidom is Job 'laten we vooral de boel bij elkaar houden' Cohen, helaas burgemeester van onze grootste stad.

Ongelovige dhimmi’s scheren alle godsdiensten, met name het katholicisme en de islam, over één kam. Beide hebben slechte kanten, maar de islamieten zijn zieliger en verdienen dus steun. Daarbij knijpt men graag een oogje dicht als het om de discriminatie van vrouwen, homo’s en atheïsten (gezamenlijk toch de meerderheid in de linkse kerk) gaat. Opvallend genoeg vergelijken ze steevast de aberraties van de moderne islam met gewelddadige episoden uit het (verre) christelijke verleden, zoals de kruistochten, de jodenvervolging en de inquisitie (waarvoor de katholieke kerk zich overigens bij diverse gelegenheden verontschuldigd heeft). Zich als progressief afficiërende christenen zijn zo geobsedeerd door de splinter in het eigen oog, dat ze de balk in de ogen van de islamieten niet zien.

Typerend voor moderne dhimmi’s (zoals deze droevige figuur) is dat ze altijd een excuus (armoede, vernedering, westers imperialisme, e.d.) weten te vinden voor elke misdaad die door moslims wordt gepleegd en manmoedig proberen begrip op te brengen voor zelfs de meest walgelijke terroristische slachtpartijen onder onschuldige burgers. Ze houden stijf en strak vol dat de terroristen, radicalen en fundamentalisten slechts een kleine minderheid vormen die de islam misbruiken voor de eigen politieke doeleinden (want de pure islam is volgens hen een vreedzame religie). Ze negeren koppig het schouwspel dat keer op keer in tal van islamitische landen is waar te nemen: dat van horden uitzinnige mensen (pardon, mannen) die staan te juichen als er bij aanslagen in het Westen weer eens talloze onschuldigen zijn omgekomen, of die razend zijn om weer een nieuwe 'schandelijke belediging van de islam of de profeet'. [De zogenaamde radicale islam mag misschien radicaal wezen in zijn gewelddadige uitdrukkingswijze, maar is modaal in zijn opvattingen.]

Typerend voor moderne dhimmi’s is dat ze de multiculturele samenleving verheerlijken. Ze streven naar ‘integratie met behoud van eigen identiteit’. Ze worden lyrisch van het feit dat de maatschappij zoveel ‘kleuriger’ is geworden: de muziek, de kleding, de feesten, het eten van de Medelanders zijn voor hen veel aantrekkelijker dan hun saaie Hollandse tegenhangers. De negatieve kanten van multicultisprookje worden consequent doodgezwegen. Misdrijven van moslims mogen niet vermeld en niet onderzocht worden, want dat leidt tot ‘stigmatisering’. Moslims moeten ten volle van de voordelen van de westerse samenleving kunnen profiteren (bestaanszekerheid om maar eens iets onbenulligs te noemen) zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan.

Typerend voor de moderne dhimmi’s is dat ze bereid zijn hun eigen vrijheden en verworvenheden te compromitteren om moslims geen aanstoot te geven. Aangezien moslims snel aanstoot nemen, gaan ze daarin heel ver. Moslims moeten onbelemmerd gebruik kunnen maken van het recht op vrijheid van meningsuiting (en niet-moslims de vreselijkste scheldwoorden en bedreigingen kunnen toevoegen), maar niet-moslims moeten begrijpen dat veel zaken in de moslimgemeenschap ‘gevoelig’ liggen en hun uitingen daaraan aanpassen. [Het woord zelfcensuur zullen ze echter nooit in de mond nemen.]

Typerend voor moderne dhimmi’s is dat ze van mening zijn dat iedereen die in Nederland aan komt kloppen daar per definitie een goede reden voor heeft (want je land ontvluchten is niet niks) en dus moet worden toegelaten. Bij een wake voor de slachtoffers van de Schipholbrand bestond een van de treurenden het zelfs te verklaren dat iedereen die het in eigen land slecht heeft het recht heeft zich hier te vestigen.

De moderne dhimmi’s zien zoveel moois in de islam dat men zich afvraagt waarom ze zich nog niet bekeerd hebben (als je niets met de islam op hebt, weet je er volgens hen niets van af). Zij houden zelfs staande dat de ouderwetse dhimmi’s niets te klagen hadden. [Op één punt wil ik ze wel gelijk geven: de positie van de joden tijdens de Middeleeuwen was beter in de islamitische dan in de christelijke landen.]

Veel moslims in het Westen zijn gefrustreerd door de discriminatie die ze menen te ondervinden. Niet weinigen zouden het toejuichen als de sharia wordt ingevoerd (‘alleen voor moslims, hoor’, zeggen ze er -nu nog- haastig bij). Ik ben de redelijkheid zelve (om niet te zeggen een toonbeeld van menslievendheid) en wil er natuurlijk alles aan doen om de positie van onze moslimsbroeders en –zusters te verbeteren. Daarom stel ik voor dat alle legaal in westerse landen verkerende moslims de dhimmi-status krijgen. Dan kunnen ze gelukkig en tevreden leven onder de bescherming van onze grootmoedige overheid. Ze moeten zich natuurlijk wel aan enige regels houden.

Regels m.b.t. de omgang met niet-moslims:
* Moslims dienen te allen tijde te beseffen dat ze inferieur zijn aan niet-moslims en zich zodanig te gedragen.
* Het uitschelden of beledigen van niet-moslims door moslims is streng verboden, het omgekeerde is geen probleem. Een moslim die een niet-moslim letsel toebrengt wordt zwaar bestraft, in het omgekeerde geval is een bescheiden boete voldoende. Indien een niet-moslim een moslim doodt en daarvoor geen acceptabele reden aan kan voeren, moet hij bloedgeld betalen. Op het doden van een niet-moslim door een moslim staat uiteraard de doodstraf.
* Het is moslimmannen verboden met een niet-moslim vrouw te trouwen, aangezien hij zich superieur aan een niet-moslim zou kunnen gaan wanen. Seksuele omgang is evenmin toegestaan. Op overtreding van deze regels staat de doodstraf door steniging. Een niet-moslim mag wel met een moslimvrouw trouwen, mits de kinderen niet-islamitisch worden opgevoed.
* Moslims zijn uitgesloten van deelname aan het politieke proces. Zij kunnen kiezen, noch gekozen worden.
* Moslims mogen nooit en te nimmer een wapen dragen en kunnen dus geen dienst doen bij de politie of in het leger.
* Moslims mogen niet erven van niet-moslims, het omgekeerde is wel toegestaan.

Regels m.b.t. de godsdienst:
* Moslims worden niet met geweld gedwongen de islam af te zweren, maar moslimwezen worden door de staat opgenomen en niet-islamitisch opgevoed.
* Moslims zijn vrij hun godsdienst te praktiseren, maar zij mogen daarbij geen enkel opzien baren. Het is dus verboden om in het openbaar op te roepen tot het gebed. Het is eveneens verboden om religieuze symbolen te dragen, of deze aan de buitenkant van een gebouw te bevestigen.
* Moslims mogen hun eigen religieuze leiders kiezen, maar toestemming van de autoriteiten is vereist.
* Op pogingen zieltjes voor de islam te winnen, staat de doodstraf. Missie- of zendings-activiteiten onder moslims mogen op geen enkele wijze tegengewerkt worden. Als een moslim het christelijke of joodse geloof aanneemt en dit later verwerpt, zal hij ter dood gebracht worden. Het publiceren of verspreiden van islamitische religieuze teksten wordt eveneens met de dood bestraft.
* Het is moslims niet toegestaan om nieuwe moskeeën te bouwen, of bouwvallige moskeeën te repareren (al zullen wat het laatste betreft de autoriteiten in ruil voor een flink bedrag misschien bereid zijn een oogje toe te knijpen).
* Blasfemie door een moslim is een halsmisdrijf. Als een moslim beledigd of in elkaar geslagen wordt, kan hij maar beter geen kik geven om te voorkomen dat hij valselijk van blasfemie beschuldigd wordt.

Regels m.b.t. materiële zaken:
* Moslims zijn een speciale belasting verschuldigd. Deze moet eens per jaar persoonlijk aan de belastinginspecteur overhandigd worden, bij welke gelegenheid de moslims ritueel vernederd zullen worden (bijvoorbeeld door hen aan hun baard te trekken, of in het gezicht te slaan).
* Betaalt een moslim niet, dan vervalt het recht op bescherming en kan iedere niet-moslim met hem doen wat hij wil.
* Moslims mogen geen auto’s of andere motorvoertuigen bezitten, hoogstens fietsen. Ze dienen te allen tijde voorrang te verlenen aan niet-moslims.
* Moslims mogen geen fraaiere of hogere huizen bewonen dan de niet-moslims in hun omgeving.
* De autoriteiten kunnen voorschrijven welke kleding moslims mogen of moeten dragen.

Regels m.b.t. de rechtsgang:
* Moslims mogen hun eigen (sharia)rechtbanken inschakelen voor zaken waarbij alleen moslims betrokken zijn en die geen bedreiging van de openbare orde inhouden, of een kapitaal misdrijf betreffen.
* Bij gewone rechtbanken weegt de getuigenis van een niet-moslim altijd zwaarder dan die van een moslim. Een eed of verklaring van een moslim heeft in een zaak tegen een niet-moslim geen enkele rechtsgeldigheid. [Moslims die al dan niet vals beschuldigd terechtstaan, kunnen proberen de getuigenis van een niet-moslim te kopen, of de rechter met steekpenningen wat milder te stemmen.]

Ik zou me kunnen voorstellen dat moslims de dhimmitude bij nader inzien toch niet zo passend vinden voor de moderne tijd. Als ze nu ruiterlijk erkennen dat het westerse samenlevingsmodel superieur is aan het hunne en als ze zich daar ook naar gaan gedragen, dan mogen ze misschien in ons midden blijven.

maandag, november 20, 2006

Verboden te voeren.

"An appeaser is one who feeds the crocodile -hoping it will eat him last." Sir Winston Churchill

De nieuwe partij Islam Democratie (een contradictio in terminis) heeft donderdag 16 november een klacht ingediend tegen Marco Pastors, de voorman van EénNL, die in een radiospotje de huidige houding ten opzichte van de islam vergeleek met de houding ten opzichte van het nazisme in de jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. “Wij zijn heel erg kwaad en heel erg gekwetst dat dit op de Nederlandse radio te horen is”, verklaarde voorzitter Arif Potmis.

Dat een dergelijke uitspraak kan leiden tot een vergroting van de tegenstellingen tussen autochtonen en allochtonen is waar, maar doet niets af aan het gelijk van Pastors: de overeenkomsten tussen de radicale islam (die niet voor niets dikwijls islamofascisme genoemd wordt) en het nazisme zijn overweldigend voor iedereen die niet stekeblind is. Dat er tegenover de islam een appeasement politiek gevoerd wordt die zijn weerga nauwelijks kent, kan al evenmin door enig weldenkend mens ontkent worden.

De grote man achter de appeasement politiek ten aanzien van de nazi’s in de periode voor de Tweede Wereldoorlog was Neville Chamberlain (1937-1940), vooral daarom de meest verachte Britse premier van de twintigste eeuw. Om Churchill nog maar eens te citeren: “He was given a choice between war and dishonour. He chose dishonour and he [got] war anyway.” Dieptepunt van Chamberlain’s pogingen om de vrede tot elke prijs te bewaren was het infame Verdrag van München (september 1938), waarbij het Sudetenland (een deel van Tsjechië waar Duitsers de meerderheid vormden) aan Hitler werd afgestaan –zonder dat aan de Tsjechen ook maar iets gevraagd werd. Dat doet mij griezelig veel denken aan de onderhandelingen die worden gevoerd over de toetreding van Turkije tot de EU, tegen de wil van het overgrote deel van de Europese bevolking in. Er zijn meer parallellen te onderkennen:

(1) Een voorname reden om de confrontatie met de nazi’s te schuwen was de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog met zijn talloze doden. Nu wordt de confrontatie met de islam geschuwd vanwege de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, met name de Holocaust, die de westerse wereld heeft opgezadeld met een nog altijd niet overwonnen trauma. Moslims en hun sympathisanten maken maar al te graag de vergelijking tussen negatieve opvattingen over de islam en de haat die leidde tot de jodenvervolging door de nazi’s. Het is niet weinig ironisch dat de massamoord op de joden in Europa het verzet tegen de gewelddadige islam zozeer ondermijnt dat een nieuwe massamoord op joden in het Nabije Oosten met rasse schreden naderbij komt.

(2) De angst voor communistische overheersing zat diep in de jaren dertig, en niet ten onrechte. Het nazisme leek velen een minder kwaad. In de strijd tegen het islamitische terrorisme zien we eenzelfde patroon: de VS en zijn bondgenoten zoeken steun bij precies die islamitische landen met de meest fanatieke vorm van ‘staatsislam’, zoals Pakistan en Saoedi-Arabië. Landen waar vrijheid en democratie onbeschaamd met voeten getreden worden. Er dreigt in de strijd tegen het terrorisme een fiasco zoals eerder in Afghanistan, waar de VS in zijn obsessie Rusland betaald te zetten voor de inmenging in Vietnam een nog grotere dreiging in het leven riep door meedogenloze mujahedin te voorzien van de modernste wapens. Wapens die nu tegen henzelf worden ingezet.

(3) Politici geloofden ten onrechte dat Hitler een rationeel man was. Dezelfde denkfout bepaalt het beleid tegenover de islam: toen Paus Benedictus XVI in zijn Regensburgse toespraak de rationaliteit van de islam in twijfel trok, behoorden de westerse regeringsleiders tot de eersten die hem kapittelden.

De werkelijke plannen van de nazi’s werden glashelder uiteengezet in Mein Kampf, maar vrijwel niemand las dat boek en degenen die het wel gelezen hadden namen het niet serieus. Precies hetzelfde gebeurt nu met de koran. Horden naïevelingen brauwen kritiekloos de opvatting na dat de islam (letterlijk: onderwerping) een vreedzame religie is, ondanks alle bewijzen van het tegendeel en ondanks het feit dat ze nog nooit een koran hebben opengeslagen. Degenen die wel de moeite genomen hebben en die misschien toch wat onaangenaam getroffen zijn door bepaalde soera’s, laten zich in slaap wiegen door de typisch islamitische ‘leugens om bestwil’ (taqiyya).

Zo wordt er beweerd dat de tekst van de koran alleen in het Arabisch begrepen kan worden en dat het Arabisch nu eenmaal een makkelijk mis te verstane barokke en beeldende taal is; dat citaten uit hun verband zijn gerukt; dat de interpretaties niet eenduidig zijn; en zelfs dat moslims die de koran letterlijk nemen maar een kleine minderheid vormen. Met name dit laatste is een gevaarlijke misvatting: vrijwel alle moslims beschouwen de koran als het onvergankelijke woord van Allah en Mohammed als de meest perfecte persoon die ooit geleefd heeft. Een man die in alles moet worden nagevolgd. Aangezien Mohammed een allesbehalve vreedzame voorganger was, is een vreedzame moslim alleen een moslim die de koran en de hadith (nog) niet kent.

In de westerse wereld neemt de appeasement van moslims steeds absurdere vormen aan. Ook nu loopt Engeland weer voorop. Een paar voorbeelden uit de afgelopen maanden:
(a) banken besluiten spaarvarkens uit de etalage te halen om moslims niet te kwetsen;
(b) een medewerkster van British Airways (toevallig van buitenlandse herkomst) wordt naar huis gestuurd omdat zij een ketting met een kruisje om haar nek draagt, tegen de hoofddoeken van moslimemployees wordt geen enkel bezwaar gemaakt;
(c) een schoolhoofd wil de leerlingen tijdens het kerstdiner halal-kip voeren in plaats van de traditionele kalkoen (het plan gaat niet door omdat ouders in opstand komen).

Hier kan men misschien nog wat meewarig om glimlachen, maar om de kruiperige appeasement gebaren van de Europese machthebbers valt al lang niet meer te lachen. Mocht in Nederland een linkse regering aan de macht komen, dan zal ook hier de appeasement aanpak glorie kraaien, met catastrofale gevolgen. PvdA, SP en Groenlinks zijn alle drie voorstander van Turkse toetreding tot de EU; ze hebben geen van drieën een coherent immigratiebeleid; ze zetten vooral in op een softe aanpak van integratie die er in de eerste plaats uit bestaat veel meer geld richting allochtonen te gooien.

De brutalen hebben de halve wereld, luidt een bekend gezegde. Het zal inderdaad niet lang meer duren voor de hondsbrutale moslims de halve wereld beheersen. Hoe meer voer er in de bek van de krokodil geworpen wordt, des te groter groeit hij en des te zekerder is het dat ook wij zullen worden opgegeten.

Dit artikel is ook te vinden op de website Het Vrije Volk.

zondag, november 12, 2006

Binding versus tegenbinding.

Je hoeft niet per se sociologieprofessor te zijn om onzin uit te kramen, maar het helpt wel!

Een boom kent men aan zijn vruchten en een betoog aan zijn conclusie –en van de conclusie van het artikel Zoek binding, maar ook tegenbinding van prof. Kees Schuyt in de Volkskrant van 11/11 komt een walm af als van een doerian. De feitelijke strekking van het artikel is dat Nederland vooral niet krampachtig moet proberen moslims te integreren en dat het vooral religieus tolerant moet blijven. Daarbij worden moslims gemaand om zich tot geweldloze politieke actie te beperken en de overheid om het strafprocesrecht met rust te laten. Gelukkig hebben wij de vrije wetenschapsbeoefening (met als lichtend voorbeeld prof. Schuyt) om de overheid voor fouten te bewaren.

Curieus genoeg weet hij dit over het voetlicht te brengen terwijl hij de islam geen enkele keer en Nederland alleen aan het eind van zijn betoog noemt. [Het christendom wordt wel een keer vermeld –in negatieve zin.] Best knap eigenlijk, behalve dat hij zijn ware bedoelingen verraadt door de VS volstrekt overbodig een trap te verkopen. Daarmee wordt hij ontmaskerd als de zoveelste linkse demagoog die zijn vooroordelen uitvent als ware het wetenschappelijke inzichten.

Laten wij zijn pad eens traceren. Prof. Schuyt meent dat er ten onrechte te veel nadruk wordt gelegd op sociale cohesie gebaseerd op gedeelde waarden en normen als bindmiddel voor de samenleving. Dat is gevaarlijk, want het versterkt het wij-zij gevoel en sluit andersdenkende groepen uit. Men kan beter vertrouwen op andere krachten, sociale instituties die de steunberen van de samenleving vormen: (1) het strafproces; (2) de vrije wetenschapsbeoefening; (3) religieuze tolerantie; (4) geweldloze politieke actie.

Deze steunberen belichamen volgens prof. Schuyt de “vier kernwaarden van de democratie” en kunnen opgevat worden als “de belangrijkste signalen van hoe sterk en levendig een democratie functioneert”. Deze kernwaarden met signaalfunctie lijken willekeurig gekozen door prof. Schuyt. Ik kan zonder veel denkwerk een aantal andere kernwaarden vinden, zoals de gelijkheid van man en vrouw en de vrijheid van meningsuiting (de waarden die iedere linksdrager gaarne wil offeren op het altaar van de religieuze tolerantie).

Ook op de effectiviteit van elk van deze instituties valt naar mijn mening wel wat af te dingen. Het strafproces in de westerse wereld benadeelt de slachtoffers van misdrijven en polariseert daarmee meer dan het verzoent. Een wetenschapsbeoefening die fundamentele misstanden bagatelliseert en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek wegmoffelt om bepaalde groepen in de samenleving niet te stigmatiseren, kan moeilijk vrij worden genoemd. Tolerantie ten aanzien van een intolerante, discriminerende en gewelddadige religie is een dwaasheid zonder weerga. En ten slotte: ik ben een groot voorstander van geweldloze actie, maar het door Schuyt aangedragen voorbeeld (de acties van Gandhi die tot het einde van de Britse Raj leidden) overtuigt mij niet bepaald van de aanbevelenswaardigheid ervan. Zijn bewering dat de dekolonisatie van Brits Indië (enkele miljoenen doden toen een burgeroorlog tussen moslims en hindoes het land uit elkaar deed spatten) “minder bloedig” zou zijn geweest dan de dekolonisatie van Nederlands Indië (enkele duizenden doden door politionele acties) is absurd.

Deze keuze van steunberen is echter noodzakelijk voor het gratuite staaltje America bashing dat volgt: “als een eerlijk rechtsproces niet meer wordt toegestaan aan bepaalde verdachten, als onafhankelijke wetenschappelijke bevindingen opzettelijk worden weggeschoven in eenzijdig gemaakte beleidsrapporten, als een apocalyptisch christelijk fundamentalisme de overhand krijgt boven de aanvaarding van andere meningen en het geweld als conflictoplossend middel vanzelfsprekend geworden is, dan staan de vier signalen allemaal op rood.”

Prof. Schuyt laat zich hier wel erg in de kaart kijken. Ik zal mezelf de ergernis besparen deze onzin te weerleggen, maar als hij een islamitisch land weet aan te wijzen waar deze steunberen de democratie wel naar behoren stutten, ga ik onmiddellijk mijn koffers pakken. Gelukkig voor Nederland staan de signalen hier nog net op groen en worden de burgers “na een paar jaar telkens weer in staat gesteld … opnieuw ‘de verkeerde’ regering te kiezen”. [Net als in Amerika!]

Met zoveel kritiek op zijn wijze van redeneren is het onvermijdelijk dat ik het ook met zijn impliciete conclusie hartgrondig oneens ben, dus: moslims moeten zich aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden en het geven van een primaat aan religieuze tolerantie is funest.

Dit artikel is ook verschenen in Het Vrije Volk.

vrijdag, november 10, 2006

Pechtold's pathetische politiek.

Ik beken: tot voor een paar jaar was ik een D66-stemmer. Ik had weliswaar niet zo’n behoefte aan bestuurlijke vernieuwing, maar het leek me een fatsoenlijke partij. Sociaal en liberaal tegelijk, zonder het arbeideristische van de PvdA of het patserige van de VVD, en met veel aardige en goedwillende mensen in de gelederen.

Nu schaam ik me dood voor mijn domheid. Zelden heb ik een partij zo’n gênante uitverkoop zien houden van zijn principes als D66 gedurende de laatste jaren. Ik ergerde me kapot toen de partijbonzen gedreven door pluchegeilheid in bed kropen met CDA en VVD en datgene om zeep hielpen waar hun voorgangers zich zo enthousiast voor hadden ingezet. Ik ging over mijn nek toen ze keer op keer bakzijl haalden op punten die ze zelf als essentieel bestempelden, maar lekker op hun zachte zetel bleven zitten (omdat ze dan zoveel goeds voor het onderwijs konden doen). En ik slaakte een zucht van opluchting toen ze ten slotte het kabinet lieten struikelen over een kwestie die daarbij vergeleken een futiliteit was. Grootste exponent van onzindelijk D66-denken leek in eerste instantie Tom de Graaf, die zo principieel uit het kabinet stapte toen de gekozen burgemeester werd getorpedeerd en die vervolgens zo onprincipieel een benoeming tot ongekozen burgemeester van Nijmegen accepteerde.

Hij wordt echter in hypocrisie nog ruimschoots voorbijgestreefd door het nieuwe uithangbord Alexander Pechtold. Diens geslijm tegenover allochtonen is te walgelijk voor woorden. Hij weigerde Fatma Koser Kaya, kandidaat-kamerlid van Turkse origine, aan een ‘publiek examen’ te onderwerpen over haar standpunt ten aanzien van de massamoord onder Turkse Armeniërs (die ook zij niet als genocide wil betitelen). Hij werd daarvoor prompt beloond toen Turkse organisaties opriepen massaal op D66 te stemmen, waaraan D66 vermoedelijk de twee zetels te danken heeft die er in de peilingen nog resteren. Pechtold schuimde publiekelijk van drift over de tsunami-uitspraak van Geert Wilders (waarbij het naar ik begrepen heb vooral het gelijkstellen van moslimimmigratie met een natuurverschijnsel was dat hem zo tegen de borst stuitte –ik kan eerlijk gezegd geen passender analogie bedenken). Hij vond Geert’s karakterisatie zo schandalig dat hij hem het liefst zou laten vervolgen (ja, Lexje is een echte democraat).

Met een emotie die je bijna zou geloven slooft Pechtold zich onverdroten uit om de gewelddadigheid en de criminaliteit onder allochtonen te vergoelijken (door te wijzen op hun uitsluiting en achterstelling, het slachtofferdenken dat zo typerend is voor bevlogen links). Hij heeft nog steeds niet door dat de werkloosheid onder (jeugdige) allochtonen eerder het gevolg is van een belabberde of ontbrekende opleiding en een vijandige attitude dan de oorzaak ervan. Welke ook maar enigszins weldenkende werkgever wil er nou zo’n arrogante, halfcriminele VMBO-dropout, die hij bij disfunctioneren niet eens kan ontslaan, in zijn zaak.

Ik heb het helemaal gehad met de nieuwe kampioen politieke correctheid D66 en het uitgestreken smoelwerk van zijn oppergrafdelver. Ik mag hopen dat de Turkse kiezers zich door de recente knieval van de PvdA laten vermurwen en D66 de rug toekeren (of liever nog, dat ze besluiten maar helemaal niet van dit onderdeel van onze anders zo verguisde democratische rechten gebruik te maken).

Dit artikel is ook te vinden op de website Het Vrije Volk.

donderdag, november 09, 2006

De verkrachting van Europa.

In geschriften wordt de uitdrukking ‘de verkrachting van Europa’ meestal in overdrachtelijke zin gebruikt. Ik vrees echter dat we hem binnenkort letterlijk kunnen gaan nemen: het aantal verkrachtingen in Europa stijgt schrikbarend. Bijvoorbeeld in Zweden, waar het aantal seksuele geweldsmisdrijven de afgelopen twintig jaar verdrievoudigd is (bij meisjes onder de 15 zelfs verzesvoudigd). Het grootste deel van de daders zijn jonge moslims en het grootste deel van de slachtoffers zijn autochtone meisjes (blanke meisjes dus, maar met racisme heeft het niets te maken volgens de politiek correcten). In Nederland is het al niet anders, maar de linkse goegemeente -sommige (PvdA) politici voorop- wringt zich in allerlei bochten om te voorkomen dat groepsverkrachtingen gepleegd door Marokkanen in de publiciteit komen, om deze bevolkingsgroep niet te ‘stigmatiseren’.

Toen ik pas studeerde, aan het eind van de jaren zestig, hadden we soms ’s avonds college in een naargeestig flatgebouw in een winderige buitenwijk. Als we pech hadden, zaten we in de bus terug naar de binnenstad tussen de buitenlandse schoonmakers die de gebouwen aan kant hielden. Vrouwelijke studenten kregen dan voortdurend schunnige opmerkingen naar het hoofd (die ze gelukkig niet konden verstaan) en werden soms tot in de trein toe achtervolgd door gastarbeiders die een ‘afspraakje’ met ze wilden maken. Ik was toen nog tamelijk naïef en vroeg mij af hoe die lieden in vredesnaam op het idee kwamen dat Nederlandse studentes zich met schoonmakers inlieten. De reden was simpel natuurlijk, voor hen waren het gewoon hoeren (door schaarse kleding konden onze gasten echter niet in verwarring zijn gebracht: alleen hun handen en gezicht waren zichtbaar).

Het is hun cultuur, werd ons toentertijd wijsgemaakt. Ze moeten eerst wennen aan de manier waarop mannen en vrouwen in Nederland met elkaar omgaan. Vijfendertig jaar later hebben ze (zelfs degenen die hier geboren en getogen zijn) dat blijkbaar nog steeds niet geleerd. Nog altijd worden vrouwen en meisjes op straat en in het openbaar vervoer lastig gevallen en beledigd, alleen nu in het Nederlands. Niet omdat de daders niet weten dat de vrouwen die ze belagen niet de gewoonte hebben voor een paar euro hun benen uit elkaar te doen, maar omdat hun godsdienst hen voorhoudt dat alle autochtone vrouwen hoeren zijn en als zodanig behandeld mogen worden.

Niet alleen vergoelijkt de islam de verkrachting van ‘ongelovige’ vrouwen, sommige geestelijken sporen jongeren er zelfs toe aan. De Australische mufti Sjeik Taj Din al-Hilaly baarde laatst nogal wat opzien met een preek waarin de volgende onthullende uitspraken voorkwamen.

"Those atheists, people of the book [Christians and Jews], where will they end up? In Surfers Paradise? On the Gold Coast? Where will they end up? In hell and not part-time, for eternity. They are the worst in God’s creation."

"When it comes to adultery, it’s 90 percent the woman’s responsibility. Why? Because a woman owns the weapon of seduction. It’s she who takes off her clothes, shortens them, flirts, puts on make-up and powder and takes to the streets, God protect us, dallying. It’s she who shortens, raises and lowers. Then, it’s a look, a smile, a conversation, a greeting, a talk, a date, a meeting, a crime, then Long Bay jail. Then you get a judge, who has no mercy, and he gives you 65 years."

"But when it comes to this disaster, who started it? In his literature, writer al-Rafee says, if I came across a rape crime, I would discipline the man and order that the woman be jailed for life. Why would you do this, Rafee? He said because if she had not left the meat uncovered, the cat wouldn’t have snatched it."

"If you get a kilo of meat, and you don’t put it in the fridge or in the pot or in the kitchen but you leave it on a plate in the backyard, and then you have a fight with the neighbour because his cats eat the meat, you’re crazy. Isn’t this true?"

"If you take uncovered meat and put it on the street, on the pavement, in a garden, in a park, or in the backyard, without a cover and the cats eat it, then whose fault will it be, the cats, or the uncovered meat’s? The uncovered meat is the disaster. If the meat was covered the cats wouldn’t roam around it. If the meat is inside the fridge, they won’t get it."

"If the woman is in her boudoir, in her house and if she’s wearing the veil and if she shows modesty, disasters don’t happen."

"Satan sees women as half his soldiers. You’re my messenger in necessity, Satan tells women you‘re my weapon to bring down any stubborn man. There are men that I fail with. But you’re the best of my weapons."

"…The woman was behind Satan playing a role when she disobeyed God and went out all dolled up and unveiled and made of herself palatable food that rakes and perverts would race for. She was the reason behind this sin taking place."

De straf van 65 jaar, waaraan hij refereerde, was opgelegd aan de leider van een groep Libanese jongens die in Sidney een aantal brute groepsverkrachtingen hadden gepleegd. Men had dus de slachtoffers levenslang in het gevang moeten gooien.

In Australië zijn de politici hier echt kwaad over geworden, al moet ik nog zien dat ze deze achterlijke geestelijke eindelijk eens het land uitflikkeren. De sjeik zag in ieder geval wel een bui hangen, want bij zijn verdediging vergeleek hij zichzelf met Paus Benedictus, die ook alleen maar de woorden van een ‘ervaringsdeskundige’ had aangehaald. Anders dan de paus distantieerde hij zich echter niet van het citaat. Dat kon hij ook moeilijk, want zijn fulminaties waren regelrecht gebaseerd op passages uit de koran en de hadith en voor het verkondigen daarvan wordt hij juist betaald.

Nu had sjeik al-Hilaly wel vaker opzien gebaard door zijn opruiende uitspraken (o.a. over joden), maar niettemin kreeg hij enkele jaren geleden een vaste verblijfsvergunning, dankzij Labor politici die naar de stemmen van de moslims in hun district hengelden. Waarmee maar weer eens bewezen is dat politici werkelijk tot alles bereid zijn voor electoraal gewin.

Een groot deel van de verkrachtingen door moslims zijn groepsverkrachtingen. Groepsverkrachtingen zijn een interessant fenomeen. Alle ‘excuses’ die voor individuele verkrachtingen worden aangevoerd (seksuele stoornis, ongelukkige jeugd, een ‘misverstand’) gaan hier niet op. Een groepsverkrachting is een puur haatmisdrijf. Sommige auteurs beschouwen de (groeps)verkrachting als een bewuste tactiek om de autochtone bevolking te demoraliseren en ertoe te bewegen de islamitische kuisheidsvoorschriften over te nemen (m.a.w. als je niet verkracht wilt worden, bedek je dan). Het Nederlandse antwoord op dergelijke misdrijven is altijd weer hetzelfde slappe geitenwollensokkengelul (voorlichting, hulp voor de daders, MTV van de buis). Het is te hopen dat de Nederlandse politici ook eens flink kwaad worden op geestelijken die verkrachters (en andere geweldplegers) verdedigen -voor de Nederlandse bevolking dat doet.

Ik ben blij dat ik geen dochters heb.

Dit artikel is ook te vinden op de website Het Vrije Volk.

woensdag, november 08, 2006

De demografische nachtmerrie.

Het officiële percentage moslims in de Nederlandse samenleving ligt rond de 5%. Onder basisschoolleerlingen is het percentage al bijna het dubbele. Deze percentages zullen de komende jaren schrikbarend snel toenemen. Reken maar na:

(1) Moslims krijgen gemiddeld ruim twee keer zoveel kinderen als de autochtone bevolking (autochtonen in Europa krijgen gemiddeld 1,4 tot 1,9 kinderen per vrouw, bij moslims ligt dit tussen de 3,5 en 3,9 kinderen).

(2) Het overgrote deel van de moslims (sommige onderzoeken spreken van meer dan 75%) haalt een huwelijkspartner uit het land van herkomst. Hierdoor worden alle integratiepogingen telkens opnieuw tenietgedaan.

De ellende wordt nog verergerd door een fenomeen dat momenteel opgeld doet in Denemarken, maar ook hier niet lang meer op zich zal laten wachten: stiekeme polygamie. Een moslimman haalt een echtgenote uit het land van herkomst, leeft een tijdje met haar, krijgt een paar kinderen en scheidt dan volgens de Deense wet. Hij spreekt echter niet de islamitische verstotingsformule uit en blijft dus volgens de sharia met haar gehuwd. In de meeste gevallen krijgt de vrouw een woning en uitkering op kosten van de Deense belastingbetaler. De man trouwt daarna volgens hetzelfde stramien met vrouwen twee, drie en vier en blijft vrolijk kinderen maken. Ik denkt dat in dit geval moslims het jammer vinden dat een moslimvrouw niet hetzelfde kan doen.

Een zorgwekkende nieuwe ontwikkeling is wat het CBS ‘het vergiet van België’ noemt:
Sinds Nederland in 2004 de leeftijdsgrens voor huwelijksmigranten verhoogde van 18 naar 21 jaar en de inkomenseis opschroefde van 70 naar 120 procent van het minimumloon, ontdekt een groeiend aantal Nederlanders de zogeheten België-route. Die houdt in dat een Nederlands staatsburger zich vestigt in België, dat minder strenge immigratie-eisen heeft. De buitenlandse partner kan daar op vertoon van een paspoort en een trouwakte een verblijfskaart krijgen. Na zes maanden komt de partner op grond van het vrije verkeer van personen in de Europese Unie als EU-ingezetene in aanmerking voor een verblijfsvergunning in Nederland. Vermoedelijk zal het aantal zogeheten gezinsvormers dat gebruik maakt van de België-route toenemen door de sinds maart verplichte inburgering in het land van herkomst. De strenge eisen zorgden ervoor dat het aantal aanvragen van verblijfsvergunningen voor partners daalde. Naar nu blijkt, blijven de huwelijksmigranten via België binnendruppelen.

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen kan men veilig aannemen dat het percentage moslims in iedere generatie zal verviervoudigen. Daar komt het volgende nog bij:

(3) Het merendeel van de illegalen in ons land zijn moslims. Niemand weet precies hoeveel illegalen er in ons land leven, maar het zouden er wel eens honderdduizenden kunnen zijn.

(4) Het overgrote deel van de asielzoekers zijn moslims (o.a. alle grote contingenten: Afghanen, Iraniërs, Irakezen en Somaliërs). Van bijvoorbeeld de Somaliërs is bekend dat zij op grote schaal liegen en bedriegen om aan een verblijfsvergunning komen en onder valse voorwendselen andere Somaliërs naar ons land halen. Zelfs als het authentieke asielzoekers betreft, dan werden zij in vele gevallen vervolgd om hun extreem fundamentalistische ideeën, die zelfs hun eigen verre van democratische regeringen te bar waren, en vormen ze groot gevaar voor onze samenleving.

(5) De toetreding van Turkije tot de EU zal een enorme stroom van economische gelukzoekers naar Europa op gang brengen. Volgens sommige studies overweegt 25% van de Turkse bevolking (niet het meest ontwikkelde deel) na toetreding te verkassen. Die vestigen zich heus niet in Polen of Griekenland, maar trekken massaal onze kant op. Bovendien is er geen enkele reden om aan te nemen dat de Turken niet zullen doen wat in Roemenië nu al op grote schaal geschiedt: het geven van paspoorten aan leden van etnisch verwante volken (in het geval van Roemenië zijn dit de de Moldaviërs, bij de Turken zal het gaan om de Turkstalige volken van Centraal-Azië).

(6) De emigratie van autochtone Nederlanders zal sterk toenemen. Bij het ‘verzwarten’ van scholen en wijken heeft men kunnen constateren dat autochtonen ‘plaats maken’ zodra het percentage allochtonen een bepaalde grens (die volgens mijn eigen ervaringen ergens tussen de 30 en 40% ligt) overschrijdt. Nu is het gemakkelijker je wijk dan je land te verlaten, maar ik twijfel er niet aan dat vele Nederlanders de wijk zullen (willen) nemen, al kan men zich afvragen waar ze dan nog naartoe kunnen zonder dezelfde problemen te ontmoeten.

Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat Nederland zonder enige twijfel binnen een afzienbare tijd een moslimmeerderheid zal hebben. De meeste linkse partijen zijn hier blind voor, of schijnen het niet als een afschrikwekkend perspectief te beschouwen, maar ik vind het onacceptabel. Om dit doemscenario geen werkelijkheid te laten worden, zijn er drastische maatregelen nodig:

(1) Beperken kinderbijslag tot twee kinderen.
(2) Tegengaan huwelijksmigratie (toestaan van maximaal 1 buitenlandse partner; nog strenger inburgeringsbeleid; de ‘importeur’ verantwoordelijk maken voor het onderhoud van de partner zolang deze in Nederland verkeert, etc.)
(3) Tegengaan illegaal verblijf (illegaal verblijf strafbaar maken; strengere straffen voor misdadige illegalen; strengere straffen voor hulp aan illegalen; deportatie van alle aangetroffen illegalen, etc.).
(4) Aanpassen asielrecht (opstellen lijst van veilige landen; visumplicht voor landen waaruit veel ‘economische vluchtelingen’ komen; terugsturen asielzoekers zonder papieren; beperking beroepsmogelijkheden en vooral geen generaal pardon).
(5) Een resoluut nee tegen de toetreding van Turkije tot de EU en het verlaten van de EU als Turkije toch lid wordt.

Bij de linkse partijen zal men voor deze maatregelen weinig steun vinden. Integendeel: deze partijen zijn de grootste enablers van massale moslimimmigratie geweest. Gedeeltelijk vanuit ideologische motieven (het opkomen voor de zwakken in de samenleving), maar gedeeltelijk ook vanuit platvloerse electorale overwegingen: moslims stemmen vrijwel zonder uitzondering links. Ze kunnen de PvdA aan een meerderheid helpen en D66 van de ondergang redden (Alexander Pechtold etaleerde niet voor niets zoveel verontwaardiging over de uitspraken van Geert Wilders over de tsunami’ van moslims die op ons afkomt). Ook de centrumpartijen hebben boter op hun hoofd: de liberale hang naar profijt en laisser faire mentaliteit en de christelijke behoefte hun andersdenkende naasten te beminnen, hebben er eveneens toe bijgedragen dat het zover is gekomen. Bovendien zijn al deze partijen verbijsterend naïef wat betreft het aanpassingsvermogen en vooral de aanpassingsbereidheid van de doorsnee moslim. ['Progressieve' katholieken mogen op dat punt wel eens wat beter naar hun eigen paus luisteren!]

Het is intriest dat kiezers zo zelfzuchtig en kort van memorie zijn dat er vier jaar na de moord op Pim Fortuijn en twee jaar na de moord op Theo van Gogh in de verkiezingscampagnes van de meeste partijen geen enkele aandacht meer is voor de problemen van integratie en immigratie. [Ook in het buitenland is dit opgevallen.]

Ik heb persoonlijk weinig op met de rechts-liberale trekjes in het verkiezingsprogramma van Geert Wilders (afschaffen van het minimumloon, algehele belastingverlaging, behoud hypotheekaftrek, verhogen maximumsnelheid, e.d.) en voor mijn eigen portemonnee zou het ongetwijfeld beter zijn als links aan de macht komt, maar wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Geert Wilders is de enige die de moed heeft de gevaren van de toevloed van moslims aan de kaak te stellen en de maatregelen te nemen die nodig zijn om het tij te keren. Alleen al daarom verdient hij onze steun.

Is de PVV een one issue party? Ja zeker, maar deze issue is wel degene die de toekomst van Nederland het meest zal bepalen, meer dan economische groei, het delen van macht en inkomen, of de degradatie van het milieu. Is een stem op Geert Wilders een proteststem? Absoluut, maar het is een protest dat dringend nodig is. Het point of no return wat betreft de immigratie van moslims is niet ver meer. Zoals het electoraal succes van Pim Fortuijn de grote partijen heeft wakker geschud wat betreft de noodzaak van een strenger integratiebeleid, zo zal een electoraal succes van Geert Wilders de grote partijen hopelijk wakker schudden wat betreft de noodzaak van een strenger immigratiebeleid.

Dit artikel is tevens gepubliceerd op de website Het Vrije Volk, waar ook verder vele interessante polemieken te vinden zijn.

zaterdag, november 04, 2006

De Armeense genocide als splijtzwam.

Hoeveel Armeniërs er in de periode 1915-1916 (en de decennia daarvoor) precies zijn afgeslacht, zullen we wel nooit weten. De schat-tingen variëren van ca. 700.000 tot meer dan 1,5 miljoen. Dat er een genocide heeft plaatsgevonden, staat echter buiten kijf: de Armeniërs zijn als volk in Turkije volkomen uitgeroeid. Waarom ze vermoord werden, is ook bekend: religieus en nationalistisch fanatisme (onder de leuze Turkije voor de Turken). De Armeniërs zijn christenen en stonden in de Eerste Wereldoorlog aan de kant van Rusland. Door wie deze genocide werd uitgevoerd, is al evenmin een geheim: het Turkse leger en zijn handlangers (waaronder speciaal voor dit doel vrijgelaten misdadigers en Koerdische hulptroepen). [Zie een Nederlandse aanklacht uit die tijd en een recent artikel van Dr. T. Zwaan.]

De Armeense genocide stond niet op zichzelf, maar was onderdeel van een campagne van etnische zuivering, waarvan ook de eveneens christelijke Pontische Grieken (schattingen over het aantal Griekse doden lopen uiteen van 350.000 tot bijna een miljoen) en Assyriërs slachtoffer werden. Deze volken werden ofwel uitgeroeid, ofwel verdreven. Het ging bij de zuivering niet uitsluitend om religie: de islamitische Koerden waren als volgende aan de beurt (en worden nog steeds vervolgd), evenals (in iets mindere mate) de Arabieren. Ook in Griekenland vond in deze periode een etnische zuivering plaats en werden de resterende Turken verdreven, maar dat ging niet gepaard met grootscheepse moordpartijen. [Zie het ooggetuigenverslag van de Amerikaanse consul George Horton.]

De laatste grote massaslachting werd in 1922 aangericht in Smyrna (het huidige Izmir) en kostte minstens 100.000 Grieken en Armeniërs het leven. De westerse machten, die met meer dan 20 schepen voor de kust lagen, weigerden in te grijpen. Ook toen prevaleerden strategische en economische belangen over het redden van mensenlevens. [De Amerikaanse president George Bush is om precies dezelfde redenen voorstander van de aansluiting van Turkije bij de EU!]

Dit zijn feiten die iedereen die zich met de recente Turkse geschiedenis heeft beziggehouden genoegzaam kent, behalve blijkbaar de Turken zelf. Ze weten het niet (want de Turkse geschiedenislessen reppen er niet over en schrijvers die de genocide erkennen worden monddood gemaakt), of ze willen het niet weten. Tot degenen die geen gebrek aan kennis kunnen aanvoeren, maar deze schandvlek op het Turkse blazoen niettemin halsstarrig blijven ontkennen, behoren de drie kandidaat-kamerleden van Turkse herkomst, die onlangs door de PvdA en het CDA van de kieslijsten voor de Tweede Kamer zijn gehaald.

Ze moeten uiteraard helemaal zelf weten wat ze al dan niet willen geloven, maar indien ze een plaats in het Nederlandse parlement ambiëren, verandert de zaak. Een Nederlandse volksvertegenwoordiger wordt geacht het Nederlandse volk te vertegenwoordigen, niet het Turkse volk. De reputatie van de Turkse natie dient hem koud te laten. Kandidaat-kamerleden die fundamentele uitgangspunten van hun partij weigeren te onderschrijven, hebben in de Tweede Kamer niets te zoeken. De nummer twee op de PvdA-lijst, Nebahat Albayrak, daar neergepoot om stemmen van allochtonen te trekken, haastte zich dan ook om duidelijk te maken dat zij het partijstandpunt wél onderschrijft (nou ja, op ‘genuanceerde wijze’).

Ondanks deze ferme reactie was er in beide partijen een overmaat aan begrip voor de ‘complexiteit van de situatie’. Merkwaardig. Zou een kandidaat-kamerlid van Duitse herkomst de holocaust in twijfel trekken, dan zou er van begrip voor de complexiteit van de situatie geen sprake zijn. Deze zou niet alleen van de lijst voor de Tweede Kamer worden geschrapt, maar ook uit de partij worden geschopt (hetgeen bij de dissidente Turken absoluut niet het geval is). Er is geen enkel verschil tussen de behandeling van de Armeniërs en Grieken door de Turken en de behandeling van de joden en zigeuners door de Duitsers, behalve dat laatstgenoemden de vernietiging van de door hen verachte volken efficiënter hebben aangepakt en hun schuld uitentreuren hebben beleden.

De Turken in Nederland zijn boos dat de Turkse eer besmeurd is en dat men naar het verleden in plaats van naar de toekomst kijkt. Turkse studenten protesteerden met plakband over de mond –qua symboliek misselijk en misplaatst- en dreigden PvdA en CDA hun stemmen te onthouden. Ze wilden de programma’s van de andere partijen navlooien om te kijken of die wat flexibeler zijn in hun verontwaardiging over de schending van mensenrechten en op grond van hun bevindingen een stemadvies geven. Sommige Turken dreigden zelfs helemaal niet meer te gaan stemmen, hetgeen de meeste autochtone Nederlanders niet werkelijk zal verdrieten. Het CDA heeft gelukkig vrij laconiek op deze dreigementen gereageerd en liet zich niet chanteren.

Terwijl het aanvankelijk leek dat ook de PvdA een principieel standpunt zou blijven innemen, is het inmiddels duidelijk geworden hoeveel deze partij eraan gelegen is de Turkse stemmen (goed voor een zetel of twee) niet te verliezen. In het kader van een ‘charme-offensief’ werden vertegenwoordigers van de Turkse media uitgenodigd om aan te horen dat "het woord genocide in Nederland [te] makkelijk gebruikt wordt"; dat de PvdA weliswaar 'de moord blijft veroordelen , maar zorgvuldig wil zijn met het begrip genocide'; en dat Wouter Bos het woord genocide voortaan dan ook niet meer in de mond zal nemen, maar zal spreken over de ‘Armeense kwestie’. [Bravo, Wouter, de bokaal voor principeloze kontkruiperij gaat naar jou.]

Het zou de overige partijen tot eer hebben gestrekt als ze onomwonden duidelijk hadden gemaakt dat zij het standpunt van het CDA met betrekking tot de Armeense kwestie volledig onderschrijven, maar dat hebben zij niet gedaan. Integendeel, met name D66 bleek opvallend begripvol in deze zaak, met het gevolg dat Turkse organisaties Turkse Nederlanders hebben opgeroepen massaal op deze partij te stemmen. Of liever gezegd: hun voorkeurstem uit te brengen op de Turkse kandidate (Fatma Koser Kaya) op de D66-lijst. Hoe zij zich precies tot de Armeense kwestie verhoudt blijft voor veel potentiële D66-stemmers in nevelen gehuld, want partijleider Alexander Pechtold weigert haar aan een ‘publiek examen’ te onderwerpen. De Turkse stemmen zouden deze partij, die tot ondergang gedoemd leek, dan ook wel eens kunnen gaan redden.

De ‘genuanceerde visie’ van Fatma Koser Kaya op de Armeense kwestie (die weinig afwijkt van die van Nehabat Albayrak) is te vinden op haar website. Zij houdt staande dat er alleen sprake was van burgeroorlogen, waarbij helaas gemoord werd: “Heel veel gemoord. Over en weer, trouwens.” [Nou nee, mevrouw Kaya: het moorden gebeurde wel heel eenzijdig.] Ze erkent dat er honderdduizenden Armeniërs “afgeslacht” werden, maar “wat er precies gebeurd is tijdens de val van het Ottomaanse Rijk, wie daarvoor de verantwoordelijkheid heeft gedragen, en hoe die gebeurtenissen moeten worden gekwalificeerd”, daarover moet nog een “volwassen en wetenschappelijk debat” worden gevoerd. [Alsof we deze feiten al niet lang kennen en we al niet lang weten dat het een doodordinaire genocide was.] Ze vindt het oneerlijk dat politici van Turkse afkomst wel naar hun visie op de Armeense kwestie wordt gevraagd en Nederlandse politici niet naar hun visie op de naoorlogse gebeurtenissen in Nederlands-Indië. [Wil ook zij soms beweren dat hier een genocide heeft plaatsgevonden, zoals een aantal van haar Turkse medestanders koppig blijft volhouden?] Zij eindigt haar verdediging met de verzuchting: “Trouwens, als je dan tóch het debat over 1915 wilt aangaan: waarom wordt niet-Turkse kandidaten niet dezelfde vraag gesteld? Doet het er soms toe wat je afkomst is als het gaat om een beoordeling van historische gebeurtenissen? Wat nu als een autochtone Nederlandse politicus de Armeense genocide zou ontkennen? Wordt hij dan óók van de kieslijst geschrapt?” [Wat het laatste betreft: ik denk van wel, mevrouw Kaya.]

Dit treurige chapiter in de vaderlandse politiek onderstreept weer eens een van de fundamentele problemen bij de integratie van vreemdelingen in ons land. De overheid heeft tot op heden schandalig lage eisen gesteld aan immigranten die het Nederlandse staatsburgerschap willen verwerven. Als gevolg daarvan is ons land vergeven van de ‘Nederlanders’ die het Nederlanderschap alleen hebben aangevraagd om hun aanspraken op sociale voorzieningen veilig te stellen en waarvan de loyaliteit nog volledig bij het oude vaderland ligt. Het merendeel mag zich in een dubbele nationaliteit verheugen, wat in feite betekent dat ze slechts halve Nederlanders zijn. Ik juich het alleen maar toe als dergelijke halve Nederlanders zouden besluiten het actieve kiesrecht niet uit te oefenen. Tevens ben ik van mening dat mensen met een dubbele nationaliteit het passieve kiesrecht (het recht zich in vertegenwoordigende lichamen te laten kiezen) moet worden ontnomen. Representanten van Turkije en Marokko horen in ons parlement niet thuis.